Bộ môn Kinh tế đầu tư và phát triển

Nguyễn Thị Minh Phượng
Nguyễn Thế Lân
Nguyễn Thị Bích Liên
Lê Vũ Sao Mai
Trần Thị Thanh Thủy
Cao Thị Thanh Vân
Nguyễn Thị Thúy Vinh