Đảng bộ bộ phận

Nguyễn Thị Thu Cúc
Nguyễn Hoài Nam
Hồ Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Minh Phượng
Nguyễn Thanh Huyền