Thực hiện tiến độ giảng dạy và quản lý sinh viên theo kế hoạch hàng tháng, Bộ môn Quản trị kinh doanh đã tiến hành ra soát tiến độ học tập của sinh viên các Khóa 50, 51, 52 vào ngày 07/6/2016.  Hiện nay trong toàn bộ sinh viên từ khóa 50-52 chưa tốt nghiệp của ngành Quản trị kinh doanh 53 sinh viên (trong đó khóa 50 còn 7 sinh viên, khóa 51 còn 17 sinh viên, khóa 52 còn 29 sinh viên). Các kết quả làm việc được gửi kèm theo danh sách. Sau khi các sinh viên đọc được các thông tin (file đính kèm). Rất mong các sinh viên phản hổi kết quá đánh giá về Bộ môn Quản trị kinh doanh, giúp Bộ môn có kế hoạch hỗ trợ sinh viên tiếp tục quá trình học tập để hoàn thành chương trình học./. 

sv k52k51k50 qtkd t62016.xls