TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

 

v/v: Triển khai đăng ký ôn thi, đăng ký thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra đối với sinh viên khóa 54

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 31 tháng 5 năm 2016

 

 

Kính gửi: - Lớp trưởng các sinh viên khóa 54

 

 

Thực hiện công văn 658/ĐHV-ĐTLT ngày 26/05/2016 về việc đôn đốc ôn, thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra đối với sinh viên khóa 54 hệ đào tạo chính quy;

Căn cứ tình hình thực tế đào tạo sinh viên khóa 54 các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Kinh tế (CN kinh tế đầu tư).

Khoa Kinh tế đã thống kê tình trạng sinh viên đã đạt trình độ năng lực bậc 3/B1, đủ điều kiện dự thi, đã tham gia dự thi, chưa đăng ký ôn thi, chưa đăng ký thi, chưa đủ kiện dự thi (danh sách kèm theo).

Để đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ, đề nghị sinh viên chưa đủ điều kiện dự thi khẩn trương đăng ký học các học phần ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2; sinh viên chưa đăng ký ôn thi, chưa đăng ký thi khẩn trương đăng ký tại Trung tâm Đào tạo liên tục trường Đại học Vinh vào các đợt tháng 6/2016,  để đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ đúng hạn.

Lớp trưởng các lớp quản lý khóa 54 lập danh sách lý do sinh viên đủ điều kiện dự thi nhưng chưa đăng ký ôn thi, chưa đăng ký thi và nộp cho khoa qua Trợ lý quản lý sinh viên (trước ngày 05/06/2016)

Đề nghị các lớp sinh viên khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

           

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. BÙI VĂN DŨNG

khoa54 b1baocao.xls