KHOA KINH TẾ

Tên giao dịch quốc tế: Faculty of Economics

Chức năng, nhiệm vụ

  • 1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học và Sau đại học phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản lý nhà nước.
  • 2. Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực kinh tế.
  • 3. Đào tạo 4 ngành cử nhân: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế.
  • 4. Đào tạo và cấp chứng chỉ: Kế toán tổng hợp, Kế toán máy, Kế toán trưởng, Quản trị doanh nghiệp, Marketing bán hàng, Đầu tư chứng khoán, Nghiệp vụ ngân hàng…
  • 5. Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Kinh tế.
  • 6. Triển khai các hoạt động phát triển kinh tế.
  • 7. Triển khai hoạt động hợp tác với các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức phát triển trong nước và quốc tế.