1. Giới thiệu về Khoa Kinh tế

 • Quyết định thành lập: Số 870/QĐ-BGH&ĐT-TCCB, ngày 24/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Tên giao dịch quốc tế: Economics Department
 • Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
 • Email: khoakinhte@vinhuni.edu.vn
 • Điện thoại: 0383.552.496
 1. Mục tiêu

  Nâng cao chất lượng đào tạo các ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng; từng bước phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

 2. Chức năng, nhiệm vụ
 • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học và Sau đại học phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản lý nhà nước.
 • Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực kinh tế.
 • Đào tạo 4 ngành cử nhân: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế.
 • Đào tạo và cấp chứng chỉ: Kế toán tổng hợp, Kế toán máy, Kế toán trưởng, Quản trị doanh nghiệp, Marketing bán hàng, Đầu tư chứng khoán, Nghiệp vụ ngân hàng…
 • Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Kinh tế.
 • Triển khai các hoạt động phát triển kinh tế.
 • Triển khai hoạt động hợp tác với các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức phát triển trong nước và quốc tế.

1.3. Nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức

1.3.1. Nguồn nhân lực

 • Nguồn nhân lực của Khoa Kinh tế: Tính đến tháng 02 năm 2013 có 53 cán bộ trong đó có 01 PGS, 04 TS, 12 NCS, 29 ThS, 10 cán bộ đang theo học cao học.
 • Khoa có 06 Bộ môn: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Kiểm toán.
 • Phân bố nhân lực: Trong tổng số 53 cán bộ có 45 giảng viên, 06 trợ giảng, 02 chuyên viên.
 • Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ: 12 giảng viên đang học NCS trong nước và nước ngoài, 10 giảng viên hiện đang học cao học.

1.2.2. Tổ chức của Khoa

 • Đảng ủy Khoa:
  • Bùi Văn Dũng, Bí thư Đảng bộ bộ phận
  • Hồ Mỹ Hạnh, Đảng ủy viên, Phó bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ Cán bộ
  • Nguyễn Thị Thu Cúc, Ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ Cán bộ
  • Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên, Bí thư chi bộ sinh viên
  • Nguyễn Mạnh Phong, Ủy viên
 • Ban chủ nhiệm khoa:
  • Trưởng khoa:                               PGS.TS. Bùi Văn Dũng
  • Phó trưởng khoa:                         TS. Hồ Mỹ Hạnh
  • Phó trưởng khoa:                         TS. Nguyễn Thị Thu Cúc
 • Bộ môn:         
  • Trưởng Bộ môn Kinh tế:               TS. Nguyễn Hoài Nam
  • Trưởng Bộ môn QTKD:               TS. Hồ Thị Diệu Ánh
  • Trưởng Bộ môn Kế toán:              TS. Phạm Thị Thúy Hằng
  • Trưởng Bộ môn TCNH:                TS. Đặng Thành Cương
  • Trưởng Bộ môn KTĐT&PT:        TS. Nguyễn Thị Minh Phượng

  • Tổ chức đoàn thể:
  • Chủ tịch CĐBP:                           TS. Thái Thị Kim Oanh
  • Bí thư LCĐ:                                 ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy      
 • Trợ lý và văn phòng khoa
 • Trợ lý đào tạo chuyên trách:       CN. Nguyễn Năng Hùng
 • Trợ lý QLSV:                               CN. Trần Thị Thúy Nga
 • Văn phòng khoa:                          ThS. Lê Thị Hồng Phương

1.4. Nguồn lực cơ sở vật chất và kỹ thuật

Khoa Kinh tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An tập trung đầu tư cơ sở vật chất và kỹ thuật để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

1.5. Hợp tác trong nước và quốc tế

Hiện nay Khoa Kinh tế đã và đang có quan hệ hợp tác với một số cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để triển khai một số chương trình dự án nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; gửi cán bộ đi học tập và nghiên cứu ở một số trường đại học tại các nước như Anh, Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Ba Lan, Ấn Độ, Úc, New Zealand...

Khoa Kinh tế có quan hệ hợp tác với các trường Đại học và Viện Nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế như: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Trường Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Hà Tĩnh, Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục thuế… các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

1.6. Ngành nghề và Quy mô đào tạo

1.6.1. Đào tạo trình độ Đại học

Khoa Kinh tế hiện được giao nhiệm vụ đào tạo hệ cử nhân kinh tế với 4 ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển và Quản lý kinh tế).

Các khóa đào tạo chính quy tại khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh từ năm 2003 đến năm 2012 như sau:

Khóa 44 (QTKD):                                                         44 SV (01 lớp)

 Khóa 45 (QTKD, Kế toán):                                          189 SV (03 lớp)

Khóa 46 (QTKD, Kế toán):                                           260 SV (04 lớp)

Khóa 47 (QTKD, Kế toán):                                           340 SV (04 lớp)

Khóa 48 (QTKD, Kế toán, TCNH):                               820 SV (07 lớp)

Khóa 49 (QTKD, Kế toán, TCNH):                               800 SV (08 lớp)

Khóa 50 (QTKD, Kế toán, TCNH):                               790 SV (14 lớp)

Khóa 51 (QTKD, Kế toán, TCNH):                               1424 SV (23 lớp)

Khóa 52 (QTKD, Kế toán, TCNH):                               841 SV (19 lớp)

Khóa 53  (QTKD, Kế toán, TCNH, Kinh tế):                  805 SV (15 lớp)

Các khóa đào tạo vừa làm vừa học tại Khoa từ năm 2005 đến năm 2013 ở các địa phương: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Hải Dương, Gia Lai như sau:

Khóa 45 (Kế toán):                                                        250 HV (03 lớp)

Khóa 46 (Kế toán):                                                        1000 HV (12 lớp)

Khóa 47 (Kế toán, QTKD):                                           890 HV (09 lớp)

Khóa 48 (Kế toán):                                                        520 HV (06 lớp)

Khóa 49 (Kế toán, QTKD):                                           700 HV (08 lớp)

Khóa 50 (Kế toán, QTKD):                                           800 HV (10 lớp)           

Khóa 51 (Kế toán, QTKD):                                           800 HV (10 lớp)

Khóa 52 (Kế toán, QTKD, TCNH):                               500 HV (08 lớp)

Khóa 53 (Kế toán, QTKD, TCNH):                               600 HV (07 lớp)

Bên cạnh các khóa đào tạo chính quy, các khóa đào tạo vừa làm vừa học Khoa Kinh tế hiện nay đã mở các lớp văn bằng 2 các ngành: Kế toán, QTKD, Tài chính - Ngân hàng; hệ đào tạo Từ xa chuyên ngành Kế toán.

1.6.2. Đào tạo Sau đại học

Ngày 29/11/2012, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định: Số 5329/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Vinh được đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị, mã số: 60.31.01.02. Như vậy kể từ đợt tuyển sinh năm 2013, ngoài tuyển sinh 04 mã ngành Đại học chính quy, 03 mã ngành đào tạo vừa làm vừa học, 01 mã ngành từ xa, Khoa Kinh tế chính thức đào tạo trình độ Thạc sỹ Kinh tế. Dự kiến trong năm 2014 Khoa tiếp tục mở thêm các mã ngành đào tạo Thạc sĩ: Quản lý kinh tế, Kinh tế phát triển, Kế toán.

Ngoài ra, Khoa Kinh tế hiện đang đào tạo và cấp chứng chỉ các loại:

Kế toán tổng hợp:                      36 khóa (2000 học viên) đã cấp chứng chỉ

Kế toán máy:                           05 khóa (200 học viên) đã cấp chứng chỉ

Kế toán trưởng:                         07 khóa (250 học viên) đã cấp chứng chỉ

Quản trị doanh nghiệp:               03 khóa (200 học viên) đã cấp chứng chỉ

Marketing bán hàng:                  06 khóa (280 học viên) đã cấp chứng chỉ

Đầu tư chứng khoán:                 05 khóa (120 học viên) đã cấp chứng chỉ

Nghiệp vụ ngân hàng:                03 khóa (80 học viên) đã cấp chứng chỉ

1.7. Định hướng phát triển của Khoa Kinh tế

Từ nay đến năm 2015, Khoa Kinh tế sẽ mở thêm chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh quốc tế. Từ năm 2015, Khoa sẽ có 10 chuyên ngành đào tạo bậc Đại học (Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh quốc tế, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng thương mại, Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế đầu tư, Kinh tế đối ngoại, Quản lý kinh tế, Kinh tế phát triển); 04 chuyên ngành đào tạo Sau đại học (Kinh tế chính trị, Quản lý kinh tế, Kinh tế phát triển, Kế toán); mỗi khóa sẽ có khoảng 1.000 sinh viên hệ chính quy và 800 sinh viên hệ không chính quy, 200 học viên cao học.

            Khoa Kinh tế sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo ở tất cả các bậc học: Đại học, Sau đại học; tăng cường nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu hợp tác, trao đổi phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và trong cả nước.