Lịch công tác tuần 18

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 18

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào năm mới 2018!

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 01/01/2018

Chúc mừng năm mới 2018

Thứ Ba, ngày 02/01/2018

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 03/01/2018

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 04/01/2018

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan tháng 01/2018

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐT;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Trưởng Bộ phận một cửa; TLĐT, CVVP các viện, khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

13:30

Chương trình Tư vấn, hướng nghiệp và tuyển dụng thực tập sinh các ngành kinh tế

Trung tâm DV, HTSV&QHDN

Đại diện Trung tâm DV,HTSV&QHDN, khoa Kinh tế và sinh viên được điều động (theo công văn số 1558/ĐHV-HTSVQHDN ngày 28/12/2017.

 Hội trường A

19:00

Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội phiên tháng 1/2018

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

- Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 05/01/2018  

07:30

Họp Hội đồng trường

Đ/c Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch Hội đồng trường

Thành viên Hội đồng trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 07:30Seminar: Những vấn đề liên quan đến chi phí thu mua trong DNTM và chi phí trong DNXL, DV  Đ/c Nguyễn Thị Hạnh DuyênCán bộ BM Kế toán Phòng học A1 202 

Thứ Bảy, ngày 06/01/2018

 08:00

Họp tổng kết HK 1 Bộ môn Kế toán 

Đ/c Phạm Thị Thúy Hằng 

Cán bộ BM Kế toán 

Văn phòng Khoa 

Chủ Nhật, ngày 07/01/2018     

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú