LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Hoàng Thị Việt                                      Giới tính:       Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:        01/01/1988                            Nơi sinh:  Nghệ An

Quê quán: Tân Sơn, H. Đô Lương – Nghệ An      Dân tộc:  Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                 Năm, nước nhận học vị: Năm 2014 – Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                                           Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Chung cư Tràng An, P. Vinh Tân, TP Vinh

Điện thoại liên hệ: 0984.468.660

Email: hoangviet.kkt@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Học viện Tài Chính

Ngành học: Tài chính – Ngân hàng

Nước đào tạo: Việt Nam                              Năm tốt nghiệp: 2010

Bằng đại học 2: Ngôn ngữ Anh                Năm tốt nghiệp: 2014

2. Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành:      Tài chính – Ngân hàng    

Năm cấp  bằng:     2014

Nơi đào tạo:  Học viện Tài chính

- NCS chuyên ngành

   Năm cấp bằng:

   Nơi đào tạo:

- Tên luận án:

3. Ngoại ngữ: 1.         Tiếng Anh                  Mức độ sử dụng:

                                    2.                                             Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Tháng 8/2010 đến nay

Khoa Kinh tế,

Trường Đại học Vinh

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Nắm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nâng cao hiệu quả quản lý chi tiêu công ở tỉnh Nghệ An

2014

Đề tài cấp trường

Thành viên tham gia

2

Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận CDIO ngành tài chính ngân hàng

2016/2017

Đề tài cấp trường trọng điểm

Thành viên tham gia

3

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kiến thức tài chính - Tiền tệ theo tiếp cận CDIO

2018/2019

Đề tài cấp trường trọng điểm

Thành viên tham gia

4.

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kiến thức tài chính theo tiếp cận CDIO

2019/2020

Đề tài cấp trường trọng điểm

Chủ nhiệm đề tài

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Chú trọng đào tạo kỹ năng mềm nhắm giúp sinh viên nhóm ngành kinh tế tiếp cận tốt với công việc sau khi ra trường

2013

Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

2

Cơ chế một cửa Quốc gia và ASEAN: Bước đột phá trong cải cách hành chính, hội nhập

2015

Tạp chí Tài chính

3

Nâng cao hiệu quả chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN tại tỉnh Nghệ An

2015

Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

4

Gỡ nút thắt xử lý nợ

2015

Tạp chí Tài Chính

5

Cơ chế một cửa Quốc gia và ASEAN: Bước đột phá trong cải cách hành chính, hội nhập

2015

Tạp chí Tài Chính

6

Nâng cao kỷ luật giám sát và đánh giá đầu tư

2015

Tạp chí Tài chính

7

Một số giải pháp khắc phục khó khăn về vốn tại các làng nghề tỉnh Nghệ An

2015

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

8

Tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp ở Việt Nam

2018

Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

9

Vai trò của kinh tế tư nhân trong xây dựng và phát triển làng nghề ở Việt Nam

2018

Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển kinh tế tư nhân ở khu vực Bắc Trung Bộ, Đại học Vinh

10

“Huy động vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tại tỉnh Nghệ An", Trang 72 - Tạp chí Tài chính, tháng 11/2019

2019

Tạp chí Tài chính

11

Phát triển thị trường tiêu thụ nhằm thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp tại tỉnh Nghệ An

2019

Tạp chí Tài chính

12

Kinh nghiệm về các giải pháp tài chính cho phát triển nông nghiệp tại một số quốc gia và gợi ý đối với tỉnh Nghệ An

2020

Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

14

Giải pháp tài chính phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Nghệ An

2020

Tạp chí Tài chính

15

Vấn đề chi Ngân sách Nhà nước cho phát triển nông nghiệp tại tỉnh Nghệ An

2020

Tạp chí Tài chính

 

3. Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo

TT

Tên công trình

Năm công bố

Nhà xuất bản

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

                                                                                    Vinh, ngày  16 tháng  09  năm 2020

Xác nhận của cơ quan chủ quản                                         Người khai ký tên

       (Ghi rõ chức danh, học vị)

 

 

 

 

 

                            Th.S Hoàng Thị Việt