LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Ngô Hồng Nhung                                              Giới tính:       Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:        09/04/0986                            Nơi sinh:  Hà Tĩnh

Quê quán: Xuân Liên- Nghi Xuân- Hà Tĩnh                    Dân tộc:  Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ                 Năm: 2017          Nước nhận học vị:   Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                                           Năm bổ nhiệm:

Chức vụ hiện tại: Giảng viên

Đơn vị công tác : Khoa Kinh tế- Trường ĐH Vinh

Chỗ ở hiện tại: Phòng 816 - Chung cư Tân Phát - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại liên hệ:    DĐ: 0815099223

Email: hongnhung9486@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

 

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Học viện Ngân hàng

Ngành học: Kinh tế tài chính ngân hàng

Nước đào tạo: Việt Nam                              Năm tốt nghiệp: 2008

2.      Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành:      Kinh tế tài chính ngân hàng

Năm cấp  bằng:     2012

Nơi đào tạo:  Học viện Ngân hàng

- NCS chuyên ngành: Kinh tế tài chính ngân hàng

   Năm cấp bằng: 2017

   Nơi đào tạo: Học viện tài chính

- Tên luận án: Giải pháp tài chính để phát triển làng nghề ở tỉnh Nghệ An

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Bình thường

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Đơn vị công tác

Công việc đảm nhiệm

2010-2012

Công ty CP Chứng khoán Thương mại và công nghiệp Việt Nam

Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp

2012-2014

Ngân hàng VietBank

Chuyên viên tín dụng

2015-nay

ĐH Vinh

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định):

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Nắm bắt đầu

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận CDIO ngành tài chính ngân hàng.

2016

2017

Đề tài cấp trường

Thành viên

2

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức chứng khoán và thẩm định giá theo tiếp cận CDIO

2019

2020

Đề tài cấp trường

Thành viên

3

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Ngân hàng tiếp cận CDIO

2019

2020

Đề tài cấp trường

Thành viên

 

2.      Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Hiện thực hóa môi trường phát triển tài chính vi mô đến năm 2010

2013

Tạp chí Quản lý Ngân quỹ quốc gia, số 132, năm 2013

2

Lạc quan trong gian khó

2013

Tạp chí Tài chính và đầu tư, số 94, năm 2013

3

Tài chính vi mô - Một số vấn đề đặt ra

2013

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, số 7, năm 2013

4

Phát triển làng nghề: Vốn và chính sách là yếu tố quyết

2013

Tạp chí Thuế Nhà nước, số 37, năm 2013

5

Một số giải pháp khắc phục khó khăn về vốn tại làng nghề tỉnh Nghệ An

2015

Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, tháng 12, tr.69.

6

Khôi phục các làng nghề dệt thổ cẩm ở huyện Quế Phong

2016

Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, kỳ III, tháng 4, tr.71-72

7

Tăng cường đầu tư chi NSNN cho phát triển kết cấu hạ tầng làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2016

Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, số cuối tháng 8, tr.19-22

8

Công tác đào tạo lao động cho các làng nghề ở tỉnh Nghệ An

2016

Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 25, tháng 10/2016, tr.59-62

9

Một số vấn đề lý luận cơ bản về làng nghề

2018

Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, số 517 tháng 5/2018

10

Một số vấn đề lý luận về phát triển làng nghề và các nhân tố tác động đến phát triển làng nghề

2018

Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, số 517 tháng 5/2018

11

Kinh nghiệm quốc tế tronng phát triển làng nghề tỉnh Nghệ An

2019

Tạp chí Châu Á Thái Bình, số 542, tháng 6 năm 2019

 

 

Xác nhận của cơ quan

                Nghệ An , ngày   tháng     năm 2020

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

 

 

 

                                                                                        TS. Ngô Hồng Nhung