LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Đình Tiến                                            Giới tính:       Nam

Ngày, tháng, năm sinh:        10/02/1987                            Nơi sinh:  Nghệ An

Quê quán: Nam Anh, H. Nam Đàn – Nghệ An     Dân tộc:  Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                 Năm, nước nhận học vị: Năm 2017 – Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                                           Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Chung cư Cửa Tiền, P. Vinh Tân, TP Vinh

Điện thoại liên hệ: 0988.649.565

Email: tiendinh.dhv@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội

Ngành học: Tài chính – Ngân hàng

Nước đào tạo: Việt Nam                              Năm tốt nghiệp: 2009

2. Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành:      Tài chính – Ngân hàng    

Năm cấp  bằng:     2017

Nơi đào tạo:  Đại học Kinh tế Quốc Dân

- NCS chuyên ngành

   Năm cấp bằng:

   Nơi đào tạo:

- Tên luận án:

3. Ngoại ngữ: 1.         Tiếng Anh                  Mức độ sử dụng:

                                    2.                                             Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Tháng 10/2009 đến nay

Khoa Kinh tế,

Trường Đại học Vinh

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Nắm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận CDIO ngành tài chính ngân hàng

2016/2017

Đề tài cấp trường trọng điểm

Thành viên tham gia

2

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kiến thức tài chính - Tiền tệ theo tiếp cận CDIO

2018/2019

Đề tài cấp trường trọng điểm

Thành viên tham gia

3

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kiến thức tài chính theo tiếp cận CDIO

2019/2020

Đề tài cấp trường trọng điểm

Thành viên tham gia

4.

 

 

 

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Thực tiễn và giải pháp đối với tái cơ cấu hệ thống ngân hàng theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam

2019

Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

2

Quản trị rủi ro ngân hàng: Thực tiễn và giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam

2020

Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

 

3. Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo

TT

Tên công trình

Năm công bố

Nhà xuất bản

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

                                                                                    Vinh, ngày  16 tháng  09  năm 2020

Xác nhận của cơ quan chủ quản                                         Người khai ký tên

       (Ghi rõ chức danh, học vị)

 

 

 

 

 

                            Th.S Nguyễn Đình Tiến