LÝ LỊCH KHOA HỌC

 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:   Nguyễn Thị Anh Giang                     Giới tính: Nữ       

Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1986                     Nơi sinh:  Tp.Vinh, Nghệ An

Quê quán: Tp.Vinh, Nghệ An                              Dân tộc:  Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                               Năm, nước nhận học vị:2012

Chức danh khoa học cao nhất:                                      Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế - Đại học Vinh

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Lô N26, đường 2 M, đô thị Cửa Tiền, p.Vinh Tân, tp.Vinh, Nghệ An.

Điện thoại liên hệ: CQ:           NR:                                DĐ: 0972842336

Fax:                                         Email:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.     Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Học Viên Tài Chính

Ngành học: Tài chính Ngân hàng

Nước đào tạo: Việt Nam                                       Năm tốt nghiệp: 2008

Bằng đại học 2: Cử nhân ngoại ngữ            Năm tốt nghiệp: 2017

2. Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành:           Tài chính ngân hàng

             Năm cấp  bằng: 2012

Nơi đào tạo:  Học Viện Tài Chính

- NCS chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Năm cấp bằng:

   Nơi đào tạo: Học Viện Tài Chính

- Tên luận án:

3. Ngoại ngữ:        1.       Tiếng anh              Mức độ sử dụng:

                             2.                                    Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2010 -2020

Đại học Vinh

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.     Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Nắm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu đổi mới nội dung giảng dạy và đánh giá khối kiến thức ngành TCNH tiếp cận CDIO

2019

Đề tài NCKH cấp trường

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

“Sự tác động của thị trường vàng đối với nền kình tế Việt Nam trong thời gian gần đây”

Tháng 04/2012

 Kỷ yếu hội thảo khoa học “Ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam”, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh,

2

“Sự cần thiết nâng cao kĩ năng mềm cho sinh viên khoa kinh tế”

 

Tháng 03/2013

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học  “Nâng cao chất lượng đào tạo các ngành kinh tế đáp ứng nhu cầu xã hội”, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh

3

“Một số nhìn lại sau 25 năm thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước”

Tháng

6/2015

Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương

4

“Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập”

Tháng

5/2016

 

Tạp chí Kinh tế châu Á Thái Bình Dương

 

5

Tái cơ cấu vốn cho các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Tháng

5/2017

Tạp chí Kinh tế châu Á Thái Bình Dương

 

6

Huy động vốn đầu tư qua thị trường Tài chính cho kinh tế tư nhân khu vực Bắc trung bộ

Năm 2018

Kỉ yếu hội thảo “phát triển kinh tế tư nhân” khoa Kinh tế - Đại học Vinh

7

 

 

 

8

 

 

 

 

3. Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo

TT

Tên công trình

Năm công bố

Nhà xuất bản

1

Những vấn đề cơ bản và bài tập tài chính doanh nghiệp(thành viên)

2016

Nxb Tài Chính

2

Giáo trình Quản trị tài chính (thành viên)

2017

Nxb Đại học Vinh

3

Đầu tu phát triển ngành Thủy Sản theo hướng bền vững ở Nghệ An

2020

NXB Lao động xã hội

 

 

 

 

                                                                   Vinh, ngày 17 tháng 9 năm 2020

Xác nhận của cơ quan chủ quản                          Người khai ký tên

       (Ghi rõ chức danh, học vị)