Ý LỊCH KHOA HỌC

 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:   Nguyễn Thị Bích Thủy                     Giới tính:    Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1986                    Nơi sinh: Nghệ An 

Quê quán: Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh                   Dân tộc:  Kinh

Học vị cao nhất:   Thạc sỹ                          Năm, nước nhận học vị:  2013

Chức danh khoa học cao nhất:                             Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Cán bộ giảng dạy

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa kinh tế - Trường Đại học Vinh

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Chung cư Tân Thịnh, P. Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại liên hệ: CQ:           NR:                                DĐ: 0981168888

Fax:                                         Email: bichthuytcnhdhv@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.     Đại học: ĐH Kinh tế Quốc dân

Hệ đào tạo:  Chính quy

Nơi đào tạo: Hà Nội

Ngành học: Tài chính – Ngân hàng

Nước đào tạo: Việt Nam                                       Năm tốt nghiệp: 2008

Bằng đại học 2:    Ngôn ngữ Anh               Năm tốt nghiệp: 2016

2. Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành:           Tài chính- Ngân hàng

             Năm cấp  bằng:    2013

   Nơi đào tạo:  ĐH Kinh tế Quốc dân

3. Ngoại ngữ:        1.       Tiếng Anh             Mức độ sử dụng: Thành thạo

                  

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

7/2008

BM TCNH, Khoa Kinh Tế

Cán bộ giảng dạy

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.     Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Nắm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Phát triển thị trường OTC ở Việt Nam giai đoạn 2015-2020

2014

Đề tài NCKH cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận CDIO ngành tài chính ngân hàng

2017

Đề tài NCKH cấp trường

Thành viên

3

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức chứng khoán và thẩm định giá theo tiếp cận CDIO

2019

Đề tài NCKH cấp trường

Thành viên

 

2.     Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tín dụng bất động sản: Cửa hẹp hé mở

2011

Tạp chí  Tài chính và Đầu tư

2

Tín dụng  thoáng, thị trường thông

2012

Tạp chí  Tài chính và Đầu tư

3

Kết nối kênh vốn cho doanh nghiệp

2012

Tạp chí  Tài chính và Đầu tư

4

Tăng tốc cuối năm

2012

Tạp chí  Tài chính và Đầu tư

5

Lực đẩy thoái vốn ngoài ngành

2013

Tạp chí  Tài chính và Đầu tư

6

Xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế đối ngoại tỉnh Nghệ An

2011

Kỷ yếu hội thảo khoa học, khoa Kinh tế - trường Đại học Vinh, tháng 2/2011

7

Chất lượng báo cáo của các công ty trên thị trường UPCoM

2014

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

8

Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng ở Việt Nam

2015

Tạp chí Tài Chính

9

Giải pháp giảm nhập siêu từ Trung Quốc

2015

Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp

10

Chất lượng công bố thông tin trên thị trường OTC Việt Nam

2017

Tạp chí Tài Chính

11

Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm tổ chức phát hành tới chất lượng công bố thông tin trên thị trường OTC Việt Nam

2017

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế Toán

12

Đặc điểm hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2019

Kỷ yếu hội nghị khoa học cán bộ, giảng viên trẻ trường ĐH Vinh, tháng 1/2019

13

Nhận biết hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2019

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

14

Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2019

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

15

Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2019

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh năm 2019, ĐH Huế.

16

Nghiên cứu hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2019

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Kiểm soát tài chính ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

17

The impact  of opportunity factors leading to fraudulent behavior in Viet Nam stock market’

2020

The International Institute of Social and Economic Sciences, 13th economics finance conference, Prague

 

3. Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo

TT

Tên công trình

Năm công bố

Nhà xuất bản

1

Thị trường chứng khoán (Giáo trình từ xa)

2014

NXB ĐH Vinh

                                                                   Vinh, ngày 17 tháng 9 năm 2020

Xác nhận của cơ quan chủ quản                          Người khai ký tên

 

 

       

 

 

                                                                                 Ths Nguyễn Thị Bích Thủy