LÝ LỊCH KHOA HỌC

 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:      Nguyễn Thị Thu Cúc                      Giới tính:  Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1978                      Nơi sinh:  Vinh, Nghệ An

Quê quán: Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An             Dân tộc:  Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ                             Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                   Năm bổ nhiệm:

Chức vụ: Trưởng Khoa

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: P502, Trung Đô Tower, phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại liên hệ: CQ: 038.552496                     DĐ: 0932.341.888

Email: hoangcucdhv@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Tài chính kế toán Hà Nội

Ngành học: Tài chính, tín dụng và lưu thông tiền tệ

Nước đào tạo: Việt Nam                              Năm tốt nghiệp: 2000

Bằng đại học 2: Đại học Vinh – ngành Tiếng Anh          Năm tốt nghiệp: 2012

2. Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính tín dụng

   Năm cấp  bằng: 2006

Nơi đào tạo:  Học viện Tài chính

- Tiến sĩ chuyên ngành:       Tài chính tín dụng                Năm cấp bằng: 2015

   Nơi đào tạo:

- Tên luận án:

 

3. Ngoại ngữ:                       Tiếng Anh      Mức độ sử dụng: Tốt

                                   

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2003 - nay

Bộ môn Tài chính ngân hàng - Khoa Kinh tế

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Nắm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Phát triển các hình thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2008

Đề tài cấp Bộ

Thành viên

 

Đánh giá chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với một số dự án đặc thù trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2014

UBND Tỉnh Nghệ An

Thành viên

 

Nâng cao hiệu quả quản lý chi tiêu công ở tỉnh Nghệ An

2014

Đại học Vinh

Chủ nhiệm

 

Điều tra, khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

 

Nhiệm vụ NCKH cấp Bộ

Thành viên

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận dịch vụ cho thuê tài chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An như thế nào

       2010

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán

2

Thu hút đầu tư ở Nghệ An: Thực trạng và giải pháp.

       2011

Tạp chí Kinh tế & phát triển

3

Đánh giá khả năng tiếp cận vốn của các tổ chức tín dụng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An

 

2011

Tạp chí Phát triển kinh tế

4

Thông tư 34/2012/TT-BTC: Doanh nghiệp sẽ chủ động trong phát hành trái phiếu

2012

Tạp chí Tài chính, số 5 (571)

 

5

Mở lối cho dòng vốn

2012

Tạp chí Tài chính và Đầu tư, số 88

6

Nghị định 71/2013/NĐ-CP: Siết chặt quản lý đầu tư, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

2013

Tạp chí Tài chính, số 08 (586)

7

Nợ xấu được giấu kỹ

2013

Tạp chí Tài chính và Đầu tư, số 98

8

Phối hợp chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ. Thực trạng và một số đề xuất

2013

Tạp chí Tài chính, số 03 (581)

9

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành tài chính - ngân hàng tại khoa Kinh tế- Đại học Vinh

 

2013

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học - Trường ĐH Vinh, NXB ĐH Vinh.

10

Green technology application for sustainable economic development in Vietnam

2013

Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Thailand

11

Hoàn thiện khung pháp lý cho công tác quản lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại

2014

Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, số 11 (136)

12

Nghịch lý “kẻ thừa, người thiếu”

2014

Tạp chí Tài chính và Đầu tư, số 105

13

Nghị định 39/2014/NĐ-CP: đảm bảo an toàn cho thị trường tài chính - tiền tệ

2014

Tạp chí Tài chính, số 6 (596)

14

Nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách: nhìn từ thực tiễn tại tỉnh Nghệ An

2014

Tạp chí Tài chính, số 11 (601)

15

Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Hàn quốc và Thái lan trong khủng hoàng tài chính – tiền tệ năm 1997

2015

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 02

16

Xử lý nợ xấu năm 2015: thách thức từ con số 3%

2015

Tạp chí Thuế nhà nước, số 5

17

Quy định mới về đại lý giám sát hải quan giữa Việt Nam – Trung Quốc

2015

Tạp chí Tài chính, số 6 (610)

18

Nợ xấu ngân hàng: góc nhìn từ ngân hàng Agibank

2015

Tạp chí Tài chính, số 7 (613)

19

Huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra

2018

Tạp chí kinh tế và phát triển, Số 251, tháng 5/2018

20

Giải pháp tài chính cho xây dựng nông thôn mới tại tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

2018

Tạp chí Tài chính, số 06/2018 (683)

21

Impact efficiency of trade agreements on Vietnam’s rice export

2019

Management Science Letters ISSN (e): 1923-9343  ISSN (p): 1923-9335 (Print), Scopus/ Q4.

 

22

Capital structure and financial efficiency: Evidence from Ho Chi Minh Stock Exchange of Vietnam

2019

Asian Economic and Financial Review ISSN(e): 2222-6737 ISSN(p): 2305-2147, Scopus/ Q4.

 

23

The Impact of Earnings Quality on Firm Value: The Case of Vietna

2020

Economics and Business Vol 7 No 3 (2020) 63-72 Print ISSN: 2288-4637/Online ISSN 2288-4645.

 

 

                                                                                 Vinh, ngày    tháng     năm 2020

 

Xác nhận của cơ quan                                                   Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)