Ý LỊCH KHOA HỌC

 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:   Trần Thị Lưu Tâm                          Giới tính:    Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 15/07/1986                    Nơi sinh: Nghệ An 

Quê quán: Diễn Thịnh- Diễn Châu- Nghệ An       Dân tộc:  Kinh

Học vị cao nhất:   Tiến sĩ                            Năm, nước nhận học vị:  2019

Chức danh khoa học cao nhất:                             Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Cán bộ giảng dạy

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa kinh tế - Trường Đại học Vinh

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: SN3A, đường Trương Hán Siêu – K5- phường Bến Thủy – Vinh - NA

Điện thoại liên hệ: CQ:           NR:                                DĐ: 0985.824.777

Fax:                                         Email: tranluutam14@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.     Đại học: Học viện Ngân hàng

Hệ đào tạo:  Chính quy

Nơi đào tạo: Hà Nội

Ngành học: Tài chính – Ngân hàng

Nước đào tạo:Việt Nam                              Năm tốt nghiệp: 2008

Bằng đại học 2:    Ngôn ngữ Anh               Năm tốt nghiệp: 2017

2. Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành:           Tài chính- Ngân hàng

             Năm cấp  bằng:    2008

   Nơi đào tạo:  Học viện Tài chính

- NCS chuyên ngành: Tài chính -Ngân hàng

 Năm cấp bằng: 2019

           Nơi đào tạo: Học viện Tài chính

- Tên luận án:  Nâng cao hiệu quả cho vay lại vốn ODA tại Ngân hàng phát triển Việt Nam

3. Ngoại ngữ:        1.       Tiếng Anh             Mức độ sử dụng: Thành thạo

                             2.                                    Mức độ sử dụng:

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

7/2008

Đại học Vinh

Cán bộ giảng dạy

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.     Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Nắm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Phát triển thị trường OTC ở Việt Nam giai đoạn 2015-2020

2014

Đề tài NCKH cấp trường

Thành viên

2

Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận CDIO ngành tài chính ngân hàng

2017

Đề tài NCKH cấp trường

Thành viên

3

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức chứng khoán và thẩm định giá theo tiếp cận CDIO

2019

Đề tài NCKH cấp trường

Chủ nhiệm

 

2.     Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Chất lượng báo cáo của các công ty trên thị trường UpCom

2014

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2

Cơ hội “Phá băng” nợ xấu

 

2013

Tạp chí Tài chính và đầu tư

3

Hết thời lợi nhuận “khủng”

2013

Tạp chí Tài chính và đầu tư

4

Thâu tóm ngân hàng: Hư hư, thực thực

 

2012

Tạp chí Tài chính và đầu tư

5

Doanh nghiệp và ngân hàng:” Lương duyên” chưa kết

2012

Tạp chí Tài chính và đầu tư

6

Bớt lo nợ xấu

 

2014

Tạp chí Tài chính và đầu tư

7

Sóng ngầm giao dịch thỏa thuận

2011

Tạp chí Tài chính và đầu tư

8

Chính sách hỗ trợ kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2016

Tạp chí Kinh tế Châu Á, Thái Bình Dương

9

Đánh giá kết quả hoạt động của SHB sau khi sáp nhập với Habubank

2015

Tạp chí Kinh tế Châu Á, Thái Bình Dương

10

Cung chờ chực, ngóng sức cầu

2012

Tạp chí Tài chính và đầu tư

11

 Vai trò của kế toán trong quản trị chiến lược

 

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á, Thái Bình Dương

12

Kiểm soát các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất

2017

Tạp chí Kế toán và kiểm toán

13

Giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Tỉnh Nghệ An

2018

Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Phát triển kinh tế tư nhân Bắc Trung Bộ”, tháng 2/2018

14

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay lại nguồn vốn ODA tại các tổ chức tín dụng

2018

Tạp chí Tài chính

15

Hiệu quả cho vay lại vốn ODA tại VDB: Thực trạng và giải pháp

2018

Tạp chí Tài chính

16

Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay lại vốn ODA tại các tổ chức tín dụng

2018

Tạp chí Tài chính

17

Vận dụng quản lý dựa trên giá trị trong xây dựng chiến lược kế toán cho doanh nghiệp

2020

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán

18

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay lại vốn ODA tại các tổ chức tín dụng

2020

Tạp chí Tài chính

 

3. Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo

TT

Tên công trình

Năm công bố

Nhà xuất bản

1

 

 

 

2

 

 

 

                                                                   Vinh, ngày 15 tháng 9 năm 2020

Xác nhận của cơ quan chủ quản                          Người khai ký tên

 

 

 

 

       

 

 

                                                                                 TS.Trần Thị Lưu Tâm