LÝ LỊCH KHOA HỌC

 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:   TRỊNH THỊ HẰNG                          Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 16/7/1986                      Nơi sinh:  Nghệ An

Quê quán:   Thanh Phong - Thanh Chương - Nghệ An  Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:   Ths                       Năm, nước nhận học vị: 2014, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:                                      Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: SN 42, Đường BT 03 - Phạm Đình Toái, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại liên hệ: CQ: 0238.3552496                           DĐ: 0914.791.588

Fax:                                         Email: trinhhang.kt86@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.     Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Học viện Ngân hàng

Ngành học: Tài chính- Ngân hàng

Nước đào tạo: Việt Nam                             Năm tốt nghiệp: 2008

Bằng đại học 2:    Tiếng Anh            Năm tốt nghiệp: 2016

2. Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành:           Kinh tế tài chính ngân hàng

  Năm cấp  bằng:    2014

  Nơi đào tạo:  Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- NCS chuyên ngành: Kinh tế tài chính ngân hàng

   Năm cấp bằng:

   Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Tên luận án:

3. Ngoại ngữ:      1.       Tiếng Anh             Mức độ sử dụng: Bình thường

                             2.                                    Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2008 -> nay

Khoa Kinh tế - Đại học Vinh

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.     Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Nắm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh nghệ an

2014/2015

Đề tài cấp trường

Thành viên

2

Xây dựng chương trình đào tạo ngành tài chính - ngân hàng tiếp cận CDIO

2016/2017

Đề tài cấp trường

Thành viên

3

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá khối kiến thức tài chính tiếp cận CDIO

2019/2020

Đề tài cấp trường

Thành viên

 

2.     Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Môi trường đầu tư tỉnh Nghệ An: Những hạn chế và biện pháp khắc phục

2011

Kỷ yếu hội thảo “Môi trường đầu tư ở Nghệ An - Thực trạng và giải pháp”, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh

2

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số địa phương: Bài học kinh nghiệm cho Nghệ An

2011

Tạp chí Kinh tế châu Á Thái Bình Dương

3

Đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội ở các trường đại học: thực trạng và giải pháp

2013

Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo các ngành kinh tế đáp ứng nhu cầu xã hội”, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh

4

Những bước đi nhằm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam,

2014

Tạp chí Thông tin và dự báo Kinh tế - Xã hội

5

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại tỉnh Nghệ An

2015

Tạp chí Kinh tế châu Á Thái Bình Dương

6

Thấy gì qua thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA ở tỉnh Nghệ An?

2015

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

7

Bội chi ngân sách tỉnh Nghệ An: Thực Trạng và giải pháp

2018

Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

8

Kinh nghiệm của một số quốc gia về sử dụng ODA trong giao thông đường bộ và gợi ý cho Việt Nam

2019

Tạp chí Kinh tế và dự báo

9

Các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng ODA trong giao thông đường bộ ở Việt Nam

2019

Tạp chí Tài chính

10

Tác động của ODA trong giao thông đường bộ đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

 

2019

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Các rào cản tài chính tiền tệ đối với sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, NXB Lao động - Xã hội.

11

Factors affecting foreign direct investment in Nghe An Province, Vietnam, 

2019

Kỷ yếu hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh - ICYREB 2019, NXB Đại học Huế.

12

Lợi thế và thách thức của Nghệ An trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

2020

Tạp chí Kinh tế Dự báo

 

3. Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo

TT

Tên công trình

Năm công bố

Nhà xuất bản

1

Những vấn đề cơ bản và bài tập Tài chính doanh nghiệp (sách chuyên khảo) (thành viên tham gia)

2016

NXB Tài chính

2

Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp (thành viên tham gia)

2017

NXB Đại học Vinh

                                                                   Vinh, ngày    tháng    năm 2020

Xác nhận của cơ quan chủ quản                               Người khai ký tên

             (Ghi rõ chức danh, học vị)