I. KẾ TOÁN

Thông tư số 22/2017/TT-NHNN ban hành ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Bổ sung các nguyên tắc chuyển đổi BCTC được lập bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam.


- Theo đó, điểm đáng lưu ý tại Thông tư này là bổ sung quy định cho phép các ngân hàng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được lựa chọn áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế đối với các giao dịch ngoại hối và các hợp đồng phái sinh (điểm 8.8 khoản 1 Điều 1).

Tuy nhiên, ngân hàng phải thuyết minh được nội dung khác biệt giữa chuẩn mực kế toán quốc tế với chuẩn mực kế toán Việt Nam và ảnh hưởng của sự khác biệt đó đến thông tin trên BCTC.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2018.

- Các quy định sau đây hết hiệu lực thi hành:  Khoản 20, khoản 25, khoản 28, khoản 29, khoản 46 và khoản 50 Điều 2 Thông tư số 10/2014/TT-NHNNngày 20/03/2014;

Khoản 3 Điều 1 và khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014.

II. THUẾ

- Công văn số 78542/CT-TTHT ngày 4/12/2017 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động của văn phòng bán vé máy bay :

Việc lập hóa đơn : trường hợp Văn phòng bán vé hãng Hàng không Air Macau tại Hà Nội phát sinh bán vé máy bay chặng quốc tế cho khách thì phải thực hiện lập hóa đơn theo quy định với thuế suất 0% theo hướng dẫn tại điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Về các loại thuế phải nộp: Văn phòng bán vé, đại lý vé tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài có trách nhiệm kê khai thuế TNDN và nộp thuế cho Hãng hàng không nước ngoài theo hướng dẫn tại Điểm c khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính với tỷ lệ (%) trên doanh thu tính thuế là 2%.

- Công văn số 19/2018/CT-TTHT ngày 2/1/2018 do Cục thuế Hà Nội ban hành hướng dẫn về chính sách thuế đối với phần mềm tiêu dùng tại nước ngoài :

Trường hợp công ty mua phần mềm hệ điều hành và phần mềm diệt virus của công ty Mic PTE LTD ở Singapore, sau đó công ty cung cấp phần mềm cho Ngân hàng đầu tư và phát triển Campuchia để cài đặt máy ATM ở Campuchia thì thu nhập từ việc bán phần mềm của Công ty Mic PTE LTD ở Singapore cho công ty thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu ( thuế TNDN)

- Công văn số 206/CT-TTHT ngày 3/1/2018 do Cục thuế Hà Nội ban hành hướng dẫn về đối tượng miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết :

Trường hợp công ty là đối tượng nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ thì thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp công ty có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết, Công ty thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, chỉ có một tài sản vô hình là phần mềm kế toán, việc sử dụng phần mềm kế toán chỉ giúp cho việc quản lý dữ liệu sổ sách kế toán, hoàn toàn không giúp gia tăng doanh thu cho công ty, công ty có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế TNDN trên doanh thu ( bao gồm các lĩnh vực phân phối : từ 5% trở lên; Sản xuất : từ 10% trở lên; gia công : từ 15% trở lên) thì công ty được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo hướng dẫn tại Tiết c, Khoản 2, Điều 11 Nghị định 20/2017/NĐ-CP nhưng vẫn phải kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mẫu 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên.

- Công văn số 12394/CT-TTHT ngày 14/12/2017 do Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn về chi phí được trừ:

Trường hợp theo thỏa ước lao động tập thể, công ty chi trả tiền lương cho người lao động, không bao gồm thuế TNCN và các khoản bảo hiểm bắt buộc, các khoản này do Công ty nộp thay thì công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo hợp đồng ký kết giữa công ty và siêu thị, Công ty có chi trả cho siêu thị các khoản hỗ trợ bán hàng và chiết khấu thương mại theo doanh số bán, cuối năm Công ty trích trước các khoản chiết khấu và hỗ trợ tương ứng với doanh thu ( do chưa có hóa đơn) vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Khi kết thúc hợp đồng, công ty phải tính toán, xác định lại chính xác số chi phí thực tế căn cứ vào hóa đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chi phí ( trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn số đã trích trước) hoặc giảm chi phí ( trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) vào kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng.

Trường hợp công ty có chi thù lao cho thành viên hội đồng quản trị, nếu các thành viên hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì các khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí lãi vay ngân hàng, nếu không thuộc khoản vay theo quy định tại Điểm 2.18 điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì chi phí lãi vay tương ứng của khoản vay này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Công văn số 83300/CT-TTHT ngày 28/12/2017 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành về việc thuế GTGT khi cho doanh nghiệp chế xuất thuê tài sản:

Trường hợp Chi nhánh Công ty BSL cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn.

Trường hợp Chi nhánh Công ty BSL cho Doanh nghiệp chế xuất thuê tài sản thì dịch vụ này được coi là dịch vụ xuất khẩu và áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Về việc hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu, đề nghị Chi nhánh Công ty BSL nghiên cứu và thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

III. BẢO HIỂM

Công văn 560/LĐTBXH-BHXH ngày 06 tháng 02 năm 2018 về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2018

Theo quy định tại các văn bản nêu trên thì từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động 2012, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì tiền thưởng của người lao động làm việc tại doanh nghiệp (bao gồm tiền thưởng lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá kết quả công việc hàng năm) không làm căn cứ để tính đóng BHXH.

 

Chi hội kế toán kiểm toán Đại học Vinh