DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP NĂM HỌC 2018-2019 KHOA KINH TẾ

 

TT

Lớp/ngành

Giáo viên chủ nhiệm

Tổ bộ môn

Số điện thoại

Địa chỉ email

Ghi chú

1.      

56B1- KT

Ths. Trần Thị Lưu Tâm

TCNH

0985.824.777

tranluutam14@gmail.com; tamttl@vinhuni.edu.vn

 

2.      

56B2- KT

ThS. Hoàng Thị Việt

TCNH

0984468660

Hoangviet.kkt@gmail.com;

hoangviet@vinhuni.edu.vn

 

3.      

56B3 - KT

ThS.  Đoàn Thị Ngọc Hân

TCNH

0985421088

Doanngochantc@gmail.com;

Doanngochan@vinhuni.edu.vn

 

4.      

56B4 - KT

ThS. Hoàng Thị Thanh Huyền

TCNH

0986.310.435

hoanghuyenkt2015@gmail.com

hoanghuyentt@vinhuni.edu.vn

 

5.      

56B5 - KT

ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

TCNH

0981168888

bichthuytcnhdhv@gmail.com;

bichthuy@vinhuni.edu.vn

 

6.      

56B6 - KT

ThS. Trịnh Thị Hằng

TCNH

0914.791.588

Trinhhang.kt86@gmail.com

hangtt@vinhuni.edu.vn

 

7.      

56B7 - KT

ThS.  Đào Thị Loan

Kế toán

0968468912

Loandt.acc@gmail.com

loandt@vinhuni.edu.vn

 

8.      

56B8 - KT

ThS. Nguyễn Đình Tiến

TCNH

0988649565

Tiendinh.dhv@gmai.com

tiennd@vinhuni.edu.vn

 

9.      

56B9- KT

ThS. Ngô Hồng Nhung

TCNH

0904.743.500

Hongnhung9486@gmail.com; nhungnh@vinhuni.edu.vn

 

10.  

56B10 - KT

TS. Nguyễn Thị Thúy Vinh

Kinh tế

0916.605.469

nttvinh2016@gmail.com

 

11.  

56B11 - KT

ThS. Trần Diệu Linh

QTKD

0984101015

dieulinhtran.neu@gmail.com

 

12.  

56B1 QTKD

TS. Trần Thị Hoàng Mai

QTKD

0917118846

hoangmaikkt@gmail.com

maitth@vinhuni.edu.vn

 

13.  

56B2 QTKD

TS. Thái Thị Kim Oanh

QTKD

0917774489

thaithikimoanhkt@gmail.com

oanhttk@vinhuni.edu.vn

Chủ tich công đoàn

14.  

56B3 QTKD

TS. Nguyễn Thị Thuý Quỳnh

QTKD

0912923433

ntquynh83@gmail.com

quynhntt@vinhuni.edu.vn

Ban nghiên cứu CDIO

15.  

56B4 QTKD

ThS. Trần Văn Hào

QTKD

0912107864

tranvanhaodhv@gmail.com

haotv@vinhuni.edu.vn

 

16.  

56B1 KTĐT

TS. Nguyễn Thị Bích Liên

Kinh tế

0914.151.057

liennguyen190882@gmail.com

lienntb@vinhuni.edu.vn

 

17.  

56B1 - TCNH

ThS. Nguyễn Đình Tiến

TCNH

0988649565

Tiendinh.dhv@gmai.com

tiennd@vinhuni.edu.vn

 

18.  

56B2 - TCNH

ThS. Ngô Hồng Nhung

TCNH

0904.743.500

Hongnhung9486@gmail.com; nhungnh@vinhuni.edu.vn

 

19.  

56B3 - TCNH

Ths. Trần Thị Lưu Tâm

TCNH

0985.824.777

tranluutam14@gmail.com; tamttl@vinhuni.edu.vn

 

20.  

57B1 Kế toán

ThS. Nguyễn Văn Quỳnh

Kinh tế

0989.798.663

vanquynhdhv@gmail.com

quynhnv@vinhuni.edu.vn

 

21.  

57B2 Kế toán

ThS. Lương Thị Quỳnh Mai

Kinh tế

0979790980

luongmai.bluesky@gmail.com

 

22.  

57B3 Kế toán

ThS. Nguyễn Mai Hường

Kinh tế

0989.774.389

maihuong6589@gmail.com

huongnm@vinhuni.edu.vn

 

23.  

57B4 Kế toán

ThS. Phan Thúy Thảo

Kinh tế

0989.889.012

thaopt208@gmail.com

thaopt@vinhuni.edu.vn

 

24.  

57B5 Kế toán

ThS. Trần Thị Thanh Tâm

Kinh tế

0982.177.287

tranthanhtamktqt47@gmail.com

tamttt@vinhuni.edu.vn

 

25.  

57B6 Kế toán

TS. Nguyễn Thị Hải Yến

Kinh tế

0912.657.090

haiyenkkt@gmail.com

haiyenkkt@vinhuni.edu.vn

 

26.  

57B7 Kế toán

TS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên

Kế toán

0919017648

duyenktdhv@gmail.com

duyennth@vinhuni.edu.vn

 

27.  

57B8 Kế toán

ThS. Trần Diệu Linh

QTKD

0984101015

dieulinhtran.neu@gmail.com

 

28.  

57B TCNH

ThS.  Đoàn Thị Ngọc Hân

TCNH

0985421088

Doanngochantc@gmail.com;

Doanngochan@vinhuni.edu.vn

 

29.  

57B  KTĐT

TS. Nguyễn Thị Minh Phượng

Kinh tế

0942.726.777

minhphuongn78@yahoo.com

phuongntm@vinhuni.edu.vn

Trưởng bộ môn

Bí thư chi bộ học viên, sinh viên

30.  

57B1 QTKD

TS. Hồ Thị Diệu Ánh

QTKD

0948983777

0989729035

hdakinhte@gmail.com

anhhtd@vinhuni.edu.vn

Trưởng bộ môn

31.  

57B2 QTKD

ThS. Trần Quang Bách

QTKD

0985287077

tbach152008@gmail.com

bachtq@vinhuni.edu.vn

 

32.  

58B1 Kế toán

TS. Nguyễn Hoàng Dũng

Kế toán

0985823777

hoangdungvuni@gmail.com

hoangdung@vinhuni.edu.vn

 

33.  

58B2  Kế toán

Ths. Bành Thị Thảo

TCNH

0985697328

thaobt@vinhuni.edu.vn

 

34.  

58B3  Kế toán

ThS. Hoàng Thị Thanh Huyền

TCNH

0986.310.435

hoanghuyenkt2015@gmail.com

hoanghuyentt@vinhuni.edu.vn

 

35.  

58B4  Kế toán

ThS. Nguyễn Thị Yến

TCNH

0969883558

Yennguyen1507@gmail.com; yennt@vinhuni.edu.vn

 

36.  

58B5 Kế toán

ThS. Nguyễn Anh Tú

Kế toán

0975778711

nguyenanhtukkt@gmail.com

nguyenanhtu@vinhuni.edu.vn

 

37.  

58B6  Kế toán

ThS. Trần Thị Thanh Thủy

Kinh tế

0983.676.450

0919.308.881

thuydtc202@yahoo.com

thuyttt@vinhuni.edu.vn

 

 

38.  

58B7 Kế toán

TS. Nguyễn Thế Lân

Kinh tế

0968.998.988

nguyenthelanvinh@gmail.com

ntl2011@vinhuni.edu.vn

 

39.  

58B8 Kế toán

ThS. Trần Thị Hồng Lam

Kinh tế

0913.941.286

tranlam0811@gmail.com

tthlam@vinhuni.edu.vn

Cố vấn học tập

40.  

58B9 Kế toán

ThS. Nguyễn Thị Yến

TCNH

0969883558

Yennguyen1507@gmail.com; yennt@vinhuni.edu.vn

 

41.  

58B1 TCNH

ThS. Nguyễn Thanh Huyền

TCNH

0915.253.186-0962.137.899

Thanhhuyen228@gmail.com; huyennt@vinhuni.edu.vn

Phó bí thư LCĐ

42.  

58B1 QTKD

ThS. Hồ Thị Thuỳ Lê

QTKD

0936050689

thuyle.ho5689@gmail.com

lehtt@vinhuni.edu.vn

Bí thư CĐCB

43.  

58B2 QTKD

ThS. Trần Thị Lê Na

QTKD

0934667759

lenalongdhv@gmail.com

nattl@vinhuni.edu.vn

 

44.  

58B1 KTĐT

ThS. Lê Vũ Sao Mai

Kinh tế

0983.351.184

levusaomai@gmail.com

 

 

45.  

59B1 QTKD

ThS. Hoàng Thị Thuý Vân

QTKD

0915987186

hoangvan.dhv@gmail.com

vanhtt@vinhuni.edu.vn

Cố vấn học tập

46.  

59B2  QTKD

ThS. Hoàng Thị Cẩm Thương

QTKD

0912128774

camthuongkt@gmail.com

thuonghtc@vinhuni.edu.vn

 

47.  

59B3  QTKD

TS. Đặng Thành Cương

TCNH

0914792688

dangthanhcuongktdhv@gmail.com

cuongdt@vinhuni.edu.vn

Trưởng bộ môn

48.  

59B1 KTĐT

ThS. Cao Thị Thanh Vân

Kinh tế

0984.768.764

vanctt6@gmail.com

vanctt@vinhuni.edu.vn

 

49.  

59B1 TCNH

ThS. Nguyễn Thị Anh Giang

TCNH

0972842336

anhgiang2812@gmail.com

giangnta@vinhuni.edu.vn

Cố vấn học tập

50.  

59B1 Kế toán

ThS. Phạm Thị Kim Yến

Kế toán

0916164691

Kimyenkt186@gmail.com

yenptk@vinhuni.edu.vn

 

51.  

59B2 Kế toán

TS. Đường Thị Quỳnh Liên

Kế toán

0915050523

 

quynhliendhv@gmail.com

liendtq@vinhuni.edu.vn

 

52.  

59B3 Kế toán

ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Kế toán

0977123627

Bichthuykt2008@gmail.com

nguyenbichthuykt@vinhuni.edu.vn

Bí thư LCĐ

53.  

59B4 Kế toán

ThS.  Ngô Thị Khánh Linh

Kế toán

0915110130

khanhlinh.tdv@gmail.com

linhntk@vinhuni.edu.vn

 

54.  

59B5 Kế toán

ThS. Nguyễn Thị Mai Lê

Kế toán

0913287266

Thesun293@gmail.com

lentm@vinhuni.edu.vn

 

55.  

59B6 Kế toán

ThS. Phan Thị Nhật Linh

Kế toán

0976670615

Phanlinh37@gmail.com

linhptn@vinhuni.edu.vn

 

56.  

59B7 Kế toán

ThS. Nguyễn Thị Diệu Thúy

Kế toán

0913736686

dieuthuy@gmail.com

thuyntd@vinhuni.edu.vn

 

57.  

59B8  Kế toán

TS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

Kế toán

0915235888

Thanhhoadhv2009@gmail.com

thanhhoa@vinhuni.edu.vn

 

Danh sách này gồm 57 lớp