TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                           Nghệ An, ngày  15  tháng  08  năm 2017

 

THÔNG BÁO

(v/v họp sinh viên khóa 51, 52)

 

- Căn cứ Quyết định số 42/GD-ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

- Căn cứ Quyết định số 2641/QĐ – ĐHV ngày 10/10/2011 của Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy định về công tác học sinh, sinh viên;

- Căn cứ vào báo cáo về tình hình học tập sinh viên khóa 51, 52 của Trợ lý quản lý sinh viên và cố vấn học tập;

Khoa Kinh tế thông báo:

Nhằm tiến hành rà soát lại tình hình học tập của sinh viên, phối hợp cùng với Trưởng bộ môn, cố vấn học tập , Trợ lý đào tạo, Trợ lý quản lý sinh viên để có biện pháp định hướng, hỗ trợ cho sinh viên khóa 51, khóa 52 hoàn thành chương trình học. Khoa Kinh tế thông báo họp toàn bộ sinh viên khóa 51, 52 (danh sách sinh viên ở file đính kèm).

Thời gian : 8h00’ sáng thứ 4 ngày 16/08/2017

Địa điểm : Văn phòng khoa Kinh tế - Tầng 2 – Nhà A0

Vậy Khoa Kinh tế xin thông báo để sinh viên được biết, yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Nếu sinh viên không tham dự họp và không có phản hồi về Khoa, Khoa Kinh tế sẽ không chịu trách nhiệm về tiến độ học tập của sinh viên và sẽ giải quyết theo quy chế đào tạo hiện hành của Nhà trường.

 

                                                                                    TM. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                             P. TRƯỞNG KHOA

                                                                                         (Đã ký)

 

 

 

                                                                             TS. HỒ MỸ HẠNH

 

ds_ton_dong_khoa_51_52.xlsx