BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           -------------------                                                  -----------o0o-----------

      Số               /TB-ĐHV                                              Nghệ An, ngày     tháng     năm  2017

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

 

Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế tư nhân ở khu vực Bắc Trung Bộ”.

1. Mục tiêu hội thảo

Đề xuất giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở khu vực Bắc Trung Bộ.

2. Nội dung hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung chính sau:

- Đánh giá nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân ở khu vực Bắc trung bộ;

- Mô hình phát triển kinh tế tư nhân điển hình ở khu vực Bắc trung bộ;

- Kinh nghiệm trong nước và quốc tế và bài học kinh nghiệm để phát triển kinh tế tư nhân ở khu vực Bắc trung bộ;

- Chính sách phát triển kinh tế tư nhân phù hợp với đặc thù khu vực Bắc Trung Bộ;

- Liên kết giữa trường Đại học với tổ chức kinh tế tư nhân trong đào tạo nguồn nhân lực ở khu vực Bắc trung bộ.

3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian dự kiến: tháng 3 năm 2018.

- Địa điểm: Trường Đại học Vinh.

4. Thể lệ gửi bài tham gia hội thảo

Bài viết tham dự hội thảo được định dạng thống nhất: Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm) kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 20mm, lề dưới: 20mm, lề trái: 35mm, lề phải: 25mm. Giãn dòng 1,3.  Bố cục của bài viết theo mẫu gửi kèm.

5. Thời hạn gửi bài và đăng ký tham dự:

Bài viết toàn văn tham gia hội thảo gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ email: nguyenhoainam@vinhuni.edu.vn; nguyenhoainamdhv@gmail.com trước ngày 30/12/2017. Kỷ yếu hội thảo sẽ được xuất bản tại Nhà xuất Đại học Vinh. Những bài viết có chất lượng sẽ được đưa vào biên tập 1 số đặc biệt của Tạp chí khoa học trường Đại học Vinh trong năm 2018.

Hội thảo có mời các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế đến tham dự và báo cáo. Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo qua địa chỉ email: nguyenhoainam@vinhuni.edu.vn; nguyenhoainamdhv@gmail.com trước ngày 15/01/2018 với đầy đủ thông tin: Họ và tên; học hàm, học vị; cơ quan công tác; điện thoại; địa chỉ nhận giấy mời qua đường bưu điện. Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời tới các đại biểu trước ngày 15/02/2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo đại biểu có thể vào trang website: www.vinhuni.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp TS. Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh. Điện thoại 0904.587.577.

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG