Thực hiện chỉ thị của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu Nhà trường về việc xây dựng lộ trình, kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, thi chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 3/B1 cho sinh viên nhằm kịp thời giúp sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định, đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp và khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, làm việc đáp ứng nhu cầu xã hội.

    Nhà trường yêu cầu triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch như sau: ke_hoach_on_tap_thi_b1.pdf

    Trân trọng!