TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                             Nghệ An, ngày 11  tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(Về việc thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương, nếp sống văn hóa)

 

Kính gửi :   Các lớp sinh viên khoa Kinh tế.

 

Trong thời gian qua, đa số HSSV đã thực hiện tốt nề nếp học tập và sinh hoạt; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật; tích cực xây dựng trường lớp sạch đẹp, văn minh. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận HSSV chưa ý thức được việc chấp hành nội quy học tập và sinh hoạt như: học thay hoặc nhờ người khác học thay, nghỉ học nhiều, đi trễ về sớm, kết quả học tập kém, đến trường không mặc đồng phục, không đeo phù hiệu … Vì vậy khoa Kinh tế yêu cầu toàn thể HSSV thực hiện tốt những nội dung sau đây:

- Nghiêm cấm việc học thay, điểm danh thay, nhờ người học hộ, làm bài kiểm tra hộ; chậm giờ, bỏ tiết, bỏ học...

- Chấp hành nghiêm túc quy chế thi: không quay cóp, sử dụng tài liệu, không mang điện thoại di động, các thiết bị nghe nhìn có thể lợi dụng để làm bài thi vào phòng thi.

- Phải có đầy đủ sách vở, tài liệu và dụng cụ học tập cần thiết (theo yêu cầu của môn học) và phải ghi chép bài đầy đủ khi đến lớp...

Kèm theo các quy định cụ thể tại lớp học trích từ phụ lục

MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT CỦA SINH VIÊN

(Kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TT

Nội dung vi phạm

Số lần vi phạm và hình thức xử lý

(Số lần trong cả khóa học)

Ghi chú

Khiển trách

Cảnh cáo

Đình chỉ có thời hạn

Buộc thôi học

Đến muộn giờ học, giờ thực tập; nghỉ học không phép hoặc quá phép

 

 

 

 

Nhà trường quy định cụ thể

Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học

 

 

 

 

Nhà trường quy định cụ thể

Vô lễ với thầy, cô giáo và CBVC nhà trường

 

 

 

 

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

Học thay hoặc nhờ người khác học thay

 

 

 

 

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

Thi, kiểm tra thay hoặc nhờ thi, kiểm tra thay, làm thay, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp

 

 

Lần 1

Lần 2

 

Tổ chức học, thi, kiểm tra thay; tổ chức làm thay tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp

 

 

 

Lần 1

Tùy theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ làm thay, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi, bỏ thi không có lý do chính đáng và các hình thức gian lận khác trong học tập, thi, kiểm tra

 

 

 

 

Xử lý theo quy chế đào tạo

Uống rượu, bia trong giờ học, say rượu, bia khi đến lớp.

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

 

Hút thuốc lá trong giờ học, phòng họp, phòng thí nghiệm và nơi cấm hút thuốc theo quy định

 

 

 

 

Từ lần 3 trở lên, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo

 

Yêu cầu Liên chi đoàn, Liên chi hội và toàn thể cán bộ, giảng viên, các lớp sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

(Đã ký)

 

 

     TS. NGUYỄN THỊ THU CÚC