TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

(V/v: Xét công nhận tốt nghiệp cho khóa 57 trở về trước các ngành Kinh tế)

 

 

 

Kính gửi:   - Sinh viên hệ chính quy các lớp khóa  57 trở về trước

 

 

Căn cứ thông báo số 51/ĐHV – ĐT, ngày 16/01/2020 về việc triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khóa 57 trở về trước;

Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên.

Khoa Kinh tế - trường Đại học Vinh, thông báo cho các sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2020 làm đơn xét công nhận tốt nghiệp công nhận tốt nghiệp và nộp cho Trợ lý đào tạo vào giờ hành chính từ ngày 03/02/2020 đến ngày 13/02/2020 để khoa lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

Quy trình và hồ sơ xét tốt nghiệp bổ sung như sau:

1. Sinh viên kiểm tra kết quả học tập bao gồm: Điểm học phần, Điểm trung bình chung tích lũy, Tổng tín chỉ tích lũy, các chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh, Ngoại ngữ. Và hoàn thành nghĩa vụ học phí.

          2. Sinh viên làm 02 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp bổ sung;

- Bản sao chứng chỉ GDTC, GDQP-AN;

- Bản sao chứng chỉ tiếng anh B1

- Bảng ghi kết quả học tập (gặp chuyên viên văn phòng khoa in)

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng, 1 bản bảng điểm gốc toàn khóa hệ cao đẳng và 1 bản sao có công chứng (đối với sinh viên liên thông)

3. Sinh viên nộp hồ sơ cho Trợ lý đào tạo của Khoa muộn nhất vào 16h00 ngày 13/02/2020.

 

 

 KHOA KINH TẾ