TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 06 tháng 05 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(V/v: Xét công nhận tốt nghiệp cho khóa 56 trở về trước các ngành Kinh tế, sinh viên học vượt hệ chính quy, sinh viên liên thông)

 

Kính gửi:   - Sinh viên hệ chính quy các lớp khóa 56 trở về trước, sinh viên học vượt hệ chính quy, sinh viên liên thông. 

 

Căn cứ thông báo số 364/ĐHV-ĐT, ngày 05/05/2020 về việc triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khóa 56 trở về trước; sinh viên học vượt hệ chính quy, sinh viên liên thông.

Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên.

Khoa Kinh tế - trường Đại học Vinh, thông báo cho các sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2019 làm đơn xét công nhận tốt nghiệp công nhận tốt nghiệp và nộp cho Trợ lý đào tạo vào giờ hành chính từ ngày 06/05/2020 đến ngày 20/05/2020 để khoa lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

Quy trình và hồ sơ xét tốt nghiệp bổ sung như sau:

1. Sinh viên kiểm tra kết quả học tập bao gồm: Điểm học phần, Điểm trung bình chung tích lũy, Tổng tín chỉ tích lũy, các chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh, Ngoại ngữ. Và hoàn thành nghĩa vụ học phí.

          2. Sinh viên làm 02 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp bổ sung;

- Bản sao chứng chỉ GDTC, GDQP-AN;

- Bản sao chứng chỉ tiếng anh B1

- Bảng ghi kết quả học tập (gặp chuyên viên văn phòng khoa in)

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng, bảng điểm gốc toàn khóa hệ cao đẳng và bản sao có công chứng (đối với sinh viên liên thông)

3. Sinh viên nộp hồ sơ cho Trợ lý đào tạo của Khoa muộn nhất vào 16h00 ngày 20/05/2020.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KHOA KINH TẾ