TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

(V/v Xét công nhận tốt nghiệp cho khóa 56 trở về trước các ngành Kinh tế)

 

 

 

Kính gửi:    - Sinh viên hệ chính quy các lớp khóa  56 trở về trước

 

 

Căn cứ công văn số 998/ĐHV-ĐT, ngày 10/9/2018 về việc triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khóa 56 trở về trước;

Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên.

Khoa Kinh tế - trường Đại học Vinh, thông báo cho các sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 làm đơn xét công nhận tốt nghiệp công nhận tốt nghiệp và nộp cho Trợ lý đào tạo vào giờ hành chính từ ngày 10/09/2018 đến ngày 18/09/2018 để khoa lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

Quy trình và hồ sơ xét tốt nghiệp bổ sung như sau:

1. Sinh viên kiểm tra kết quả học tập bao gồm: Điểm học phần, Điểm trung bình chung tích lũy, Tổng tín chỉ tích lũy, các chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh, Ngoại ngữ trên trang đăng ký học hoàn thành học phí trên trang các nhân

2. Sinh viên làm 02 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp bổ sung;

- Bản sao chứng chỉ GDTC, GDQP-AN;

- Bản sao chứng chỉ tiếng anh B1

- Bảng ghi kết quả học tập (gặp chuyên viên văn phòng khoa in)

3. Sinh viên nộp hồ sơ cho Trợ lý đào tạo của Khoa muộn nhất vào 16h00 ngày 18/09/2018.

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

TS. NGUYỄN THỊ THU CÚC