Thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2017

Nhà trường quyết định chuyển thực hiện giờ làm việc mùa hè từ ngày 17/4/2017 đến ngày 15/10/2017. Trong thời gian trên, lịch làm việc của toàn trường như sau:

1. Buổi sáng:

Khối cán bộ giảng dạy thực hiện theo lịch giảng từ 6h30' đến 11h00'.

Khối hành chính làm việc từ 7h00' đến 11h00'. Riêng chuyên viên văn phòng các viện, các khoa đào tạo, Trợ lý quản lý sinh viên làm việc từ 6h30' đến 11h00'.

2. Buổi chiều:

Khối cán bộ giảng dạy thực hiện theo lịch giảng từ 13h30' đến 18h00'.

Khối hành chính làm việc từ 13h30' đến 17h30'. Riêng chuyên viên văn phòng các viện, các khoa đào tạo, Trợ lý quản lý sinh viên làm việc từ 13h30' đến 17h00'.

3. Buổi tối: Từ 19h00' đến 22h00'.

4. Trường THPT Chuyên và Trường Thực hành Sư phạm thực hiện giờ làm việc theo quy định riêng của các Nhà trường: Buổi sáng bắt đầu từ 6h30', buổi chiều bắt đầu từ 13h30'.

5. Các đơn vị và cán bộ, viên chức phục vụ thi làm việc theo kế hoạch điều động của Nhà trường.

6. Tổ chức thực hiện:

Nhà trường yêu cầu trưởng các viện, các khoa đào tạo, trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên của đơn vị biết để thực hiện nghiêm túc lịch làm việc.

Giao Ban kiểm tra nền nếp dạy học, làm việc của cán bộ, viên chức trong toàn trường theo Quyết định số 973/QĐ-ĐHV, ngày 19/8/2016 phối hợp với Phòng Thanh tra Giáo dục, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc chấp hành nền nếp làm việc của cán bộ, viên chức; có báo cáo tổng hợp để Nhà trường đưa vào đánh giá xếp loại thi đua học kỳ, năm học.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh thông báo và tuyên truyền trong cán bộ, viên chức, đoàn viên, hội viên để góp phần thực hiện tốt chủ trương này của Nhà trường./.