Cán bộ Khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề: Sử dụng đất nông nghiệp bền vững ở Việt Nam 

và khóa học Thích ứng biến đổi khí hậu: Đánh giá tác động sử dụng

phương pháp PSM”

 

Từ ngày 6 - 9 tháng 10 năm 2016, Khoa Kinh tế trường Đại học Vinh đã cử hai giảng viên: TS. Nguyễn Thị Thúy Vinh (Bộ môn Kinh tế Đầu tư và Phát triển) và NCS.ThS. Phan Thúy Thảo (Bộ môn Kinh tế) tham dự Hội thảo tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế với chủ đề “Sử dụng đất nông nghiệp bền vững ở Việt Nam” và Khóa học “Thích ứng biến đổi khí hậu: Đánh giá tác động sử dụng phương pháp PSM” dưới sự chủ trì của Viện kinh tế và môi trường Việt Nam và Đại học Kinh tế Huế.

Tham dự hội thảo có các nhà khoa học đến từ Viện Kinh tế và môi trường Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế; các nhà nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế môi trường hàng đầu và các giảng viên đến từ các trường Đại học và các Viện khu vực miền Trung  - Tây Nguyên.

Trong hội thảo, các nhà nghiên cứu đã trình bày các vấn đề về sử dụng đất bền vững ở Việt Nam như tổng quan về việc sử dụng đất và về tình hình suy thoái đất tại Việt Nam; Nhận diện suy thoái đất và các nguyên nhân gây ra trình suy thoái đất; Khung Luật pháp và các thể chế về sử dụng đất ở Việt Nam từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm sử dụng đất bền vững ở Việt Nam.

Sau khóa học, những học viên tham gia đã được giới thiệu đến các phương pháp kinh tế mới có thể sử dụng trong việc nghiên cứu về kiểm soát ô nhiễm và đánh giá tác động môi trường, chẳng hạn như các phương pháp đánh giá ngẫu nhiên, phân tích đa tiêu chí và phân tích chi phí-lợi ích. Sau bài giảng, mỗi học viên đã tham gia phát triển một đề nghị phân tích chính sách môi trường ngắn hạn.

  

Tin và ảnh: Phan Thảo