Ngày 15/12/2016 tại Hội trường Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ban thường vụ BCH TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã họp hội nghị Ban thường vụ lần thứ 6 khóa V. Đồng chí PGS-TS Đặng Văn Thanh Chủ tịch Hội đã chủ trì hội nghị.

          Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Công Tham, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VAA trình bào “BÁO CÁO MỘT SỐ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TỪ HỘI NGHỊ TW 6, KHÓA V. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 12 THÁNG NĂM 2016 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 2 THÁNG CUỐI NĂM 2016”. Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí Ủy viên Thường vụ đã sôi nổi thảo luận và đồng chí Chủ tịch đã kết luận như sau:

I. Báo cáo kết quả công tác năm 2016

1. Thông qua báo cáo trên, thường trực Hội sẽ hoàn thiện và gửi báo cáo đến các thành viên BCH, BTV VAA. Tính đến nay Hội KT&KTVN có 29 tổ chức thành viên, gồm: 2 hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, 10 hội kế toán Tỉnh, Thành phố, 6 Hội/ Phân hội kế toán ngành, 9 chi hội kế toán trực thuộc, 2 Hội viên tổ chức ( Công ty CP Misa, Công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán NTC)  (tăng so với 2015 hai Chi hội)

2. Về công tác tư vấn khoa học, phản biện xã hội.

- Đã phân công rõ trách nhiệm của các UVBCHTW trong việc tham gia công tác phản biện, tư vấn các chế độ, chính sách của Nhà nước.

- Đã chủ trì và phối hợp với các tổ chức quốc tế ACCA, ICAEW, CPAA tổ chức 4 hội thảo khoa học:“20 năm cải cách chế độ kế toán Việt Nam và định hướng phát triển trong giai đoạn mới”, “Vai trò của Tài chính trong quản trị doanh nghiệp”, “Kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, kinh nghiệp quốc tế và thực trạng ở VIệt Nam”

3. Công tác Quản lý Hành nghề kế toán: Đã hoàn thành kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán và chất lượng hành nghề kế toán năm 2014, 2015 và 6 tháng năm 2016 tại 4  Công ty dịch vụ kế toán phía Nam. Qua kiểm tra đã tiến hành chấm điểm, nhận xét đánh giá về chất lượng dịch vụ kế toán. Nhng tồn tại thiếu sót đã được chấn chỉnh kịp thời. ( sẽ triển khai kiểm tra tiếp phía Bắc trong những tháng cuối năm)

4. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng: Các Hội thành viên đã tổ chức nhiều lớp và khóa huấn luyện ngắn hạn và dài hạn cho các Hội viên như Hội kế toánTP HCM, Hội kế toán Thái Nguyên, Phân Hội kế toán Công Thương, Hội kế toán Hà Nội…

5. Công tác thông tin tuyên truyền: Thực hiện phát hành hàng tháng Tạp chí kế toán và kiểm toán với 2500 bản/1 số. Chất lượng Tạp chí được nâng cao cả về hình thức và nội dung. Đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày phát hành số tạp chí đầu tiên (1996) và hội thảo 20 năm cải cách và định hướng phát triển kế toán Việt Nam trong giai đoạn mới của kinh tế thị trường.

6. Các hoạt động khác: Tham dự Hội nghị thường niên AFA 121 tại Lào, 122 tại Singapo. 123 tại Bang Kok, Thái Lan và đã triển khai các hoạt động hợp tác với ACCA, CPA Úc, CIMA và ICEAW, thường xuyên trao đổi tin, bài, hợp tác tổ chức hội thảo, tham gia các hoạt động của Hội bạn tại Việt Nam.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

- Tập trung hoàn thiện đề án đào tạo của VAA, chương trình đào tạo chuẩn cho kế toán viên và chính chỉ kế toán viên và báo cáo cho Bộ Tài chính.

- Qua 4 lớp đào tạo kiểm toán nội bộ, tổng kết kinh nghiệm và có báo cáo Bộ Tài chính về chương trình đào tạo kiểm toán nội bộ và chứng chỉ chứng nhận về kiểm toán nội bộ.

- Hoàn thành công tác kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán một số công ty dịch vụ kế toán phía Bắc, Tổng hợp báo cáo kiểm tra chất lượng dịch vụ báo cáo Bộ Tài chính.

- Hoàn thành chương trình đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, tham gia tích cực công việc của Hội đồng thi kế toán viên, kiểm tra viên.

- Chuẩn bị tốt công tác tổng kết công tác Hội năm 2016, xây dựng chương trình công tác Hội 2017, bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng năm 2016 cho các tổ chức, cá nhân.

- Chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận các nhiệm vụ khi Bộ Tài chính chuyển giao.