CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 Tên chương trình           :     Thương mại điện tử 

 Trình độ đào tạo            :     Đại học         

 Mã số                               :    7340122

 Loại hình đào tạo          :     Chính quy

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung

- Đào tạo cử nhân thương mại điện tử (TMĐT) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về TMĐT, có khả năng tham gia hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp TMĐT.

- Cử nhân ngành Thương mại điện tử với vốn kiến thức lý thuyết rộng, cơ bản và có định hướng với khả năng thực hành tốt, có thể hội nhập được vào nền kinh tế thị trường đa dụng, luôn biến động, có thể hội nhập được vào nền công nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, có một trình độ vững chắc để có thể tiếp tục tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

1.2 Mục tiêu cụ thể

a) Rèn luyện và phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, khả năng tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

b) Có khả năng tham gia hoạch định các chiến lược, chính sách, kế hoạch và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Thương mại điện tử.

c) Có chuyên môn sâu trong lĩnh vực Thương mại điện tử, nắm vững nghiệp vụ kinh doanh, quản lý và thành thạo công nghệ thông tin (CNTT) ứng dụng trong kinh doanh tại doanh nghiệp.

d) Có khả năng tổ chức, quản lý và thực hiện toàn bộ quá trình kinh doanh trên nền tảng Thương mại điện tử trong doanh nghiệp, có khả năng nhận biết và giải quyết các vấn đề trong hoạt động Thương mại điện tử.

2. Chuẩn đầu ra

TT

CHỦ ĐỀ CHUẨN ĐẦU RA

1.

KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH

1.1

Kiến thức giáo dục đại cương

1.1.1

Hiểu biết các vấn đề cơ bản về lý luận chính trị

1.1.2

Sử dụng ngoại ngữ

1.1.3

Sử dụng kiến thức toán học giải quyết các vấn đề kinh tế

1.1.4

Ứng dụng tin học trong kinh tế

1.2.

Kiến thức cơ sở ngành kinh tế

1.2.1

Hiểu biếtáp dụng các kiến thức kinh tế học

1.2.2

Nắm vững những kiến thức về pháp luật trong kinh tế

1.2.3

Áp dụng các kiến thức kế toán

1.2.4

Áp dụng các kiến thức tài chính - tiền tệ

1.2.5

Vận dụng các kiến thức kinh doanh và quản lý

1.3

Kiến thức ngành Thương mại điện tử

1.3.1

Vận dụng kiến thức về thương mại điện tử

1.3.2

Áp dụng kiến thức về công nghệ thông tin trong thương mại điện tử

1.3.3

Vận dụng kiến thức về quản trị thương mại điện tử

1.3.4

Vận  dụng kiến thức về thanh toán điện tử

2.

KỸ NĂNG CÁ NHÂN, NGHỀ NGHIỆP VÀ PHẨM CHẤT

2.1

Lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề trong thương mại điện tử

2.1.1

Nhận dạng và xác định vấn đề kinh tế/kinh doanh

2.1.2

Tổng quát hóa vấn đề kinh tế/kinh doanh

2.1.3

Tổ chức thực hiện vấn đề kinh tế/kinh doanh

2.1.4

Có khả năng đánh giá vấn đề kinh tế/kinh doanh

2.1.5

Có khả năng cải tiến vấn đề kinh tế/kinh doanh

2.2

Nghiên cứu khám phá kiến thức

2.2.1

Hình thành giả thuyết

2.2.2

Chọn lọc thông tin qua tài liệu

2.2.3

Triển khai khảo sát thực tế

2.2.4

Kiểm chứng và bảo vệ giả thuyết

2.3

Tư duy hệ thống

2.3.1

Phác thảo tổng thể vấn đề

2.3.2

Xác định những vấn đề phát sinh và tương tác trong hệ thống

2.3.3

Chọn lọc, sắp xếpxác định các yếu tố trọng tâm

2.3.4

Phân tích ưu, nhược điểm và để xuất giải pháp hợp lý

2.4

Kỹ năng và phẩm chất cá nhân

2.4.1

Thể hiện sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro

2.4.2

Thể hiện tính kiên trì và linh hoạt

2.4.3

Thể hiện tư duy sáng tạo

2.4.4

Thể hiện tư duy phản biện

2.4.5

Có khả năng tự nhận thức bản thân

2.4.6

Có khả năng quản lý thời gian và nguồn lực

2.4.7

Có khả năng thích ứng với sự phức tạp của thực tế

2.4.8

Có khả năng học tập suốt đời

2.5

Kỹ năng và thái độ nghề nghiệp

2.5.1

Thể hiện đạo đức nghề nghiệp

2.5.2

Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp

2.5.3

Lập kế hoạch nghề nghiệp

2.5.4

Thể hiện công bằng và trách nhiệm xã hội

3.

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP

3.1

Làm việc nhóm

3.1.1

Thực hiện thành lập nhóm

3.1.2

Tổ chức hoạt động nhóm

3.1.3

Có khả năng phát triển và lãnh đạo nhóm

3.1.4

Có khả năng làm việc trong nhóm đa ngành

3.2

Giao tiếp

3.2.1

Xây dựng chiến lược giao tiếp

3.2.2

Áp dụng giao tiếp bằng văn bản và đa phương tiện

3.2.3

Thể hiện thuyết trình hiệu quả

3.2.4

Có khả năng phát triển các mối quan hệ xã hội

3.3

Sử dụng tiếng Anh

3.3.1

Có khả năng đọc tài liệu

3.3.2

Có khả năng viết báo cáo và trình bày vấn đề đơn giản

3.3.3

Có khả năng giao tiếp cơ bản

4.

NĂNG LỰC HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, XÂY DỰNG, THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN TRONG BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP TMĐT VÀ XÃ HỘI

4.1

Bối cảnh môi trường xã hội

4.1.1

Hiểu biết vai trò và trách nhiệm của cử nhân ngành TMĐT

4.1.2

Hiểu biết các quy định của Nhà nước về lĩnh vực thương mại điện tử

4.1.3

Nắm bắt các vấn đề mang tính thời sự

4.1.4

Nhận định bối cảnh hội nhập quốc tế

4.2

Bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh

4.2.1

Hiểu biết sự đa dạng văn hóa doanh nghiệp

4.2.2

Phân tích mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh

4.2.3

Đánh giá khả năng phát triển hoạt động kinh doanh thông qua TMĐT

4.2.4

Hiểu các vị trí, môi trường làm việc khác nhau của doanh nghiệp

4.3

Hình thành ý tưởng hoạt động thương mại điện tử

4.3.1

Xác định các mục tiêu của hoạt động thương mại điện tử

4.3.2

Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của hoạt động thương mại điện tử

4.3.3

Mô hình hóa ý tưởng của hoạt động thương mại điện tử

4.3.4

Lập kế hoạch quản lý hoạt động thương mại điện tử

4.4

Xây dựng hoạt động thương mại điện tử

4.4.1

Xây dựng quy trình hoạt động thương mại điện tử

4.4.2

Lựa chọn cách tiếp cận quy trình hoạt động thương mại điện tử

4.4.3

Áp dụng  kiến thức trong xây dựng hoạt động thương mại điện tử

4.4.4

Vận dụng kiến thức xây dựng dự án chuyên ngành

4.4.5

Xây dựng dự án đa ngành

4.4.6

Xây dựng thiết kế dự  án đa mục tiêu

4.5

Thực hiện hoạt động thương mại điện tử

4.5.1