BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:  92  /TB-ĐHV

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 05 tháng 06  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019

(Trích thông báo số 76/TB-ĐHV ngày 22/05/2019 của Hiệu Trưởng

Trường Đại học Vinh)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

            Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

 

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 các chuyên ngành Kinh tế như sau:

 

            I. TUYỂN SINH CÁC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ

            1. Quản lý kinh tế               (mã số: 8.34.04.10)

            2. Kinh tế chính trị               (mã số: 8.31.01.02)

 

Ghi chú:

            - Tại các cơ sở đào tạo ngoài trường Đại học Vinh, chỉ tổ chức tuyển sinh đối với các chuyên ngành có số lượng thí sinh đăng ký dự thi từ 12 người trở lên. Trường hợp chuyên ngành có số lượng thí sinh đăng ký dự thi dưới 12 thì thí sinh tự nguyện chuyển sang chuyên ngành cùng môn thi tuyển sinh để đảm bảo số lượng 12 thí sinh trở lên.

            - Tại Trường Đại học Vinh nếu chuyên ngành nào có số lượng thí sinh đăng ký dự thi dưới 07 người thì cho phép thí sinh tự nguyện chuyển sang các chuyên ngành khác cùng môn thi tuyển sinh để đảm bảo số lượng theo quy định. Không tổ chức tuyển sinh đối với các chuyên ngành có dưới 07 thí sinh đăng ký dự thi.

           

            II. THỜI  GIAN ĐÀO TẠO

            Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ  là 1,5 năm đến 2 năm.

           

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

   Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Kinh tế là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

            1. Điều kiện về văn bằng, kinh nghiệm công tác chuyên môn và đối tượng dự thi đối với chuyên ngành Kinh tế chính trị, Quản lý kinh tế:

a) Chuyên ngành Quản lý kinh tế

- Về văn bằng: Người dự thi phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (Quản lý kinh tế) và ngành phù hợp theo quy định của Trường Đại học Vinh.

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành gần (Tốt nghiệp đại học khối ngành Kinh tế; Kinh doanh và quản lý) phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức do Trường Đại học Vinh quy định.

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành khác phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức do Trường Đại học Vinh quy định.

- Về thâm niên:

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần  ngành khác loại khá trở lên đã hoàn thành bổ sung kiến thức được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

            + Những trường hợp còn lại được đăng ký dự thi sau một năm tốt nghiệp đại học.

b) Chuyên ngành Kinh tế chính trị

- Về văn bằng: Người dự thi phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (Kinh tế chính trị); ngành phù hợp (tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh tế học).

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành gần (Tốt nghiệp đại học ngành khối ngành Kinh doanh và quản lý) phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức do Trường Đại học Vinh quy định.

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành khác phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức do Trường Đại học Vinh quy định.

- Về thâm niên công tác:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần, ngành khác loại khá trở lên đã hoàn thành bổ sung kiến thức được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

+ Những trường hợp còn lại được đăng ký dự thi sau một năm tốt nghiệp đại học.

            2. Có đủ sức khỏe để học tập.

            3. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường Đại học Vinh.

4. Đối với công dân nước ngoài

Công dân nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại cơ sở đào tạo sau đại học Trường Đại học Vinh, nhà trường sẽ căn cứ vào ngành đào tạo, kết quả học tập ở trình độ đại học; trình độ ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo và trình độ tiếng Việt để xét tuyển.

 

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

1. Đối tượng ưu tiên

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc  điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng Lực lư­ợng vũ trang, Anh hùng Lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

2. Mức ưu tiên

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Khoản 1 Điều này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

V. CÁC MÔN DỰ THI

Thí sinh phải dự thi 03 môn (thi viết):

1. Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ B thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan); Thời gian thi: 90 phút

Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại Thông tư 15/2014 trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

2. Môn Cơ bản: Cụ thể tại mục X. Thời gian thi 180 phút

3. Môn Cơ sở: Cụ thể tại mục X. Thời gian thi 180 phút

(danh mục môn cơ bản và môn cơ sở ở mục X)

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

Hồ sơ tuyển sinh do Trường Đại học Vinh phát hành, bao gồm:

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Vinh), trong đó cần ghi rõ chuyên ngành, đối tượng dự thi, nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện Quy chế sau khi trúng tuyển.

2. Bản sao có công chứng các văn bằng và chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học (nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp).

- Công nhận hoàn thành việc bổ sung kiến thức (BSKT) do Trường Đại học Vinh quy định có giá trị trong vòng 3 năm tính đến ngày nộp hồ sơ (nếu thuộc diện phải bổ sung kiến thức).

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú.

4. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập do bệnh viện đa khoa tuyến huyện, thành phố trở lên cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

5. Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có), được xác nhận của cấp có thẩm quyền (các giấy tờ ưu tiên phải trình bản gốc khi nạp hồ sơ dự thi và nạp lại bản phôtôcopy có công chứng).

6. Ba phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

7. Bốn ảnh màu mới chụp (cỡ 3x4) ghi rõ họ tên, chuyên ngành đăng ký dự thi phía sau ảnh.

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ có đề rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở phía ngoài.

Nhà trường phát hành hồ sơ miễn phí qua website của trường Đại học Vinh (Thí sinh có thể tải hồ sơ theo địa chỉ: www.vinhuni.edu.vn/Tuyển sinh/Sau đại học/Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sí/Hồ sơ tuyển sinh)

VII. HỌC PHÍ VÀ KINH PHÍ ĐÀO TẠO

Sau khi trúng tuyển, học viên thực hiện nghĩa vụ đóng học phí và kinh phí đào tạo theo Nghị định của Chính phủ và quy định của Trường Đại học Vinh

VIII. HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC, ÔN TẬP

1.      Bổ sung kiến thức

- Thí sinh phải hoàn thiện chương trình bổ sung kiến thức trước khi dự thi theo quy định tại mục III.

            - Thời gian đăng ký và kế hoạch học bổ sung kiến thức: thí sinh thuộc đối tượng có bằng tốt nghiệp Đại học ngành khác đăng ký từ ngày phát hành hồ sơ đến 17h ngày 12/07/2019; thí sinh thuộc đối tượng có bằng tốt nghiệp Đại học ngành gần đăng ký đến 17h ngày 19/07/2019).

Kế hoạch học tập được thông báo tại Phòng Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Vinh hoặc Website của Phòng |Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Vinh: http://www.vinhuni.edu.vn/Các phòng ban/Phòng Sau Đại học

Hoặc tại các đơn vị liên kết đào tạo.

            - Địa điểm đăng ký: 

+ Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Vinh, tầng 4, nhà Điều hành, 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An.

+ Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh, tầng 2, nhà A0, 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An. ĐT: 02383.552.496

            2. Ôn tập

- Thời gian đăng ký ôn tập: từ  ngày ra Thông báo đến hết ngày  26/07/2019.

- Địa điểm đăng ký:

+ Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Vinh, tầng 4, nhà Điều hành, 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An.

+ Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh, tầng 2, nhà A0, 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An. ĐT: 02383.552.496

- Kế hoạch ôn tập được thông báo trên Website: http://www.vinhuni.edu.vn/Các phòng ban/Phòng Sau Đại học Trường Đại học Vinh.

Hoặc tại các đơn vị liên kết đào tạo.

Ghi chú: Trường Đại học Vinh  tổ chức ôn tập tại từng địa điểm đào tạo và chỉ mở lớp ôn tập đối với các môn thi có số thí sinh đăng ký ôn tập và nộp lệ phí ôn tập từ 10 người trở lên/môn ôn tập tại mỗi địa điểm.

IX. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

1.      Nhận hồ sơ:  Từ ngày ra Thông báo tuyển sinh đến hết ngày 31/07/2019

2.      Thời gian thi: Dự kiến ngày 23, 24, 25 tháng 08 năm 2019.

3.      Công bố kết quả tuyển sinh: 06 tháng 09 năm 2019

4.      Thời gian nhập học: dự kiến trước ngày 24/9/2019

            5. Địa điểm thi:

            Trường Đại học Vinh số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

            6. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ:

            - Phòng Đào tạo Sau đại học, tầng 4 Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

            Trường Đại học Vinh chỉ nhận hồ sơ đã đầy đủ theo các mục theo quy định. Hồ sơ đã nộp, Trường không trả lại.

            X. DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH VÀ CÁC MÔN THI

 

TT

Chuyên ngành

Môn Cơ bản

Môn Cơ sở

1

Quản lý kinh tế

Kinh tế học

Khoa học quản lý

2

Kinh tế chính trị

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

           

            Trường Đại học Vinh trân trọng thông báo để những người có đủ điều kiện dự thi biết, đăng ký và nộp hồ sơ đúng thời hạn.   

           

Nơi nhận:

- Vụ GD ĐH – Bộ GD &ĐT (báo cáo);

- Lưu: HCTH, ĐTSĐH.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Thị Hương