1. Bản mô tả chương trình đào tạo ngành kế toán

ban_mo_ta_nganh_ke_toan.pdf

2. Hướng dẫn mô tả chương trình đào tạo 

huong_dan_xay_dung_ban_mo_ta_ctdt.pdf