Chuẩn đầu ra cấp độ 3

Chương trình đào tạo tiếp cận CDIO đại học hệ chính quy ngành Kế toán

(Ban hành theo Quyết định số 747/QĐ-ĐHV ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng Đại học Vinh)

chuan_dau_ra_ctdt_nganh_ke_toan.pdf