TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày     tháng 8 năm 2017

HƯỚNG DẪN

chấm điểm thi đua hàng tháng các cơ sở Đoàn

 

Nhằm tăng cường công tác đánh giá thi đua hoạt động giữa các cơ sở Đoàn trong toàn Trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường thống nhất ban hành hướng dẫn Thực hiện chấm điểm thi đua hàng tháng các cơ sở Đoàn như sau:

1. Những vấn đề chung

- Đối tượng áp dụng: Đoàn Viện/Liên chi đoàn, Đoàn Trường THPT Chuyên.

- Phạm vi áp dụng: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

2. Chấm điểm, xếp hạng và khen thưởng

- Các đơn vị nạp Bảng tự chấm điểm thi đua và Báo cáo tình hình đoàn viên cho Văn phòng Đoàn trường (qua email: Bantochucthiduadtn@vinhuni.edu.vn) trước 15h00 ngày 26 hàng tháng (các hoạt động sau ngày 26 hàng tháng được tính điểm cho tháng tiếp theo).

- Văn phòng Đoàn trường hoàn thành việc chấm điểm và cho các đơn vị đối chiếu, phản hồi trước ngày 30 hàng tháng.

- Điểm được tính cho các đơn vị ngay khi hoạt động bắt đầu diễn ra (không tính bước chuẩn bị, tuyên truyền).

- Các hoạt động chỉ được tính điểm khi có link ảnh đính kèm trong bảng chấm điểm. Mỗi hoạt động đính kèm tối thiểu 01 link ảnh thể hiện được thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động.

- Việc tính điểm thi đua và xếp hạng được tiến hành hàng tháng, tổng kết theo năm học.

- Đơn vị đứng đầu hàng tháng sẽ được tặng cờ thi đua và tiền thưởng theo quy định của Ban Thường vụ đoàn trường là 200.000 đồng. Đơn vị đứng đầu 3 tháng liên tiếp được giữ cờ thi đua vĩnh viễn. Đơn vị xếp hạng Nhì, hạng Ba được nhận tiền thưởng tương ứng là 150.000 đồng và 100.000 đồng.

- Kết quả thi đua hàng tháng sẽ được công bố và trao giải tại Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội toàn trường.

- Vào ngày 28 hàng tháng, các đơn vị có nhiệm vụ trả cờ thi đua về cho văn phòng Đoàn trường để tiếp tục trao tặng cho các đơn vị đứng đầu đợt xét thi đua tiếp theo (nếu ngày 28 trùng vào ngày nghỉ, các đơn vị trả cờ lại vào ngày làm việc gần nhất trước đó).

- Điểm thi đua và xếp hạng sẽ là một phần căn cứ quan trọng trong xếp loại và đề nghị khen thưởng năm học cho các đơn vị.

3. Cách thức chấm điểm

Các đơn vị dùng chung một mẫu bảng chấm điểm do Đoàn trường ban hành và thực hiện chấm điểm như sau:

 

I. THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN VIỆN/LIÊN CHI ĐOÀN

TT

Lĩnh vực hoạt động

Nội dung hoạt động

Thực hiện

Điểm (*)

1.       

Tuyên truyền giáo dục

Báo cáo các nội dung mang tính giáo dục đạo đức, lối sống SV, giáo dục pháp luật, thực hiện học tập và làm theo lời Bác, nếp sống văn hóa… do cấp ĐV/LCĐ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. Thống kê các bài đăng trên subweb của đơn vị.

Ghi rõ:

- ĐV/LCĐ

- LCĐ-LCH

- ĐV-LCĐ

 

 

2.       

Hỗ trợ học tập, NCKH, khởi nghiệp

Báo cáo hoạt động học thuật cấp khoa, hoạt động của CLB học thuật theo chuyên đề rộng rãi trong SV toàn đơn vị.

Các buổi giới thiệu, sinh hoạt định kì nội bộ thành viên của CLB học thuật; các hoạt động seminar, chữa bài tập tổ chức nội bộ các chi đoàn, CLB thì tính điểm cấp chi đoàn và tương đương.

3.       

Hỗ trợ đời sống đoàn viên, sinh viên

Báo cáo các hoạt động: giới thiệu việc làm thêm cho sinh viên, thăm hỏi, trao học bổng cho sinh viên (số suất + số tiền) và các nội dung hỗ trợ khác.

4.       

Văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao

Báo cáo các hoạt động do ĐV/LCĐ tổ chức, không tính hoạt động tập luyện, tham gia cuộc thi/giải đấu cấp trường.

5.       

Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, tham gia xây dựng Đảng

Báo cáo các nội dung thực hiện cấp ĐV/LCĐ: tập huấn, công tác Đoàn vụ, đoàn viên, công tác giới thiệu ĐVƯT cho Đảng…

6.       

Tình nguyện

Báo cáo các nội dung tình nguyện tại chỗ, tình nguyện thường xuyên do ĐV/LCĐ tổ chức, thực hiện

7.1

Tham gia hoạt động cấp trường triển khai

Báo cáo kết quả tham gia các hoạt động do cấp trường triển khai (các cuộc thi tìm hiểu, các cuộc vận động…)

Đoàn trường

7.2

Tham gia hoạt động cấp trường chỉ định

Báo cáo kết quả tham gia hoạt động do cấp trường chỉ định (điều động, phân công)

Đoàn trường

CỘNG:

(1)

(*) Các đơn vị tự chấm điểm theo các tiêu chí sau:

- 20 điểm cho mỗi hoạt động được tổ chức và có đăng ký trên lịch tuần và có link ảnh minh chứng.

- 15 điểm cho mỗi hoạt động tổ chức, có link ảnh minh chứng nhưng không đăng ký lịch tuần.

- 5 điểm cho mỗi hoạt động tổ chức, có đăng ký lịch tuần nhưng không có ảnh minh chứng.

- Các hoạt động không đăng ký lịch tuần và không có ảnh minh chứng thì không được tính điểm

            - Hoạt động do các đơn vị cùng phối hợp thực hiện vẫn được tính như từng đơn vị tổ chức thực hiện riêng.

- Không tính điểm công tác chuẩn bị cho các hoạt động, các cuộc họp tất cả các cấp (giao ban, liên tịch, chuẩn bị, triển khai…), chỉ tính điểm trên đầu việc và số điểm có thể không tối đa nếu Văn phòng Đoàn trường đánh giá kết quả hoạt động không đạt yêu cầu.

II. THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

II.1. Điểm sinh hoạt chi đoàn, CLB, Đội, Nhóm

Các đơn vị thống kê, tổng hợp danh sách, số lượng chi đoàn (bao gồm chi đoàn cán bộ), CLB, Đội, Nhóm trực thuộc đơn vị mình và tính điểm sinh hoạt theo công thức:

…. Chi đoàn, CLB, Đội, Nhóm sinh hoạt x 100 đ

=

…. Chi đoàn, CLB, Đội, Nhóm

Chỉ tính điểm đối với các chi đoàn, CLB, Đội, Nhóm có đăng ký thời gian, địa điểm sinh hoạt trên lịch tuần và có biên bản sinh hoạt chi đoàn (theo mẫu) nạp lại cho ĐV/LCĐ.

 

II.2. Điểm hoạt động khác

 

TT

Nội dung hoạt động

Thực hiện

Điểm

1.       

Các hoạt động cấp chi đoàn: seminar (không thuộc yêu cầu của giảng viên), chữa bài tập, giao lưu văn nghệ, thể thao (không thuộc các cuộc thi, giải đấu)

Ghi rõ tên chi đoàn tổ chức, 2 chi đoàn phối hợp tổ chức thì tính điểm cho cả 2

 

2.       

Các hoạt động cấp CLB, Đội, Nhóm trực thuộc LCĐ/ĐV: hoạt động theo chủ đề, chuyên đề, công tác tuyên truyền, đăng bài, phát triển thành viên

Ghi rõ tên CLB, Đội, Nhóm tổ chức, các hoạt động phối hợp tổ chức thì được tính điểm cho tất cả các đơn vị thực hiện

 

CỘNG:

 

(**) Các đơn vị tự chấm điểm theo các tiêu chí sau:

- 3 điểm cho mỗi hoạt động được tổ chức và có đăng ký trên lịch tuần và có link minh chứng.

- 2 điểm cho mỗi hoạt động tổ chức không đăng ký lịch tuần nhưng có link minh chứng.

- 1 điểm cho mỗi hoạt động tổ chức nhưng không đăng ký lịch tuần và không có link minh chứng.

 

II.1 + II.2 =  Điểm sinh hoạt chi đoàn, CLB, Đội, Nhóm + Điểm hoạt động khác (2)

 

III. TỔNG ĐIỂM

 

Tổng hợp

điểm

Điểm hoạt động ĐV/LCĐ

Điểm HĐ

chi đoàn và tương đương

Lịch tuần

Bảng chấm điểm

Báo cáo tình hình đoàn viên

Điểm cộng

Điểm trừ

Tổng điểm

(1)

(2)

(3)

(4)

 

(5)

 

(6)

(7)

 

=SUM (LEFT)

 

 

(3): Tính 5 điểm cho mỗi lịch tuần nạp đúng thời gian, nạp muộn không tính điểm

(4): Tính 15 điểm nếu nạp đúng thời gian, nạp muộn không chấm điểm thi đua

(5): Tính 15 điểm nếu nạp đúng thời gian, nạp muộn không tính điểm

(6): Cộng 15 điểm cho các đơn vị có từ 3 - 4 lĩnh vực có tổ chức hoạt động,

       Cộng 30 điểm cho các đơn vị có từ 5 - 6 lĩnh vực có tổ chức hoạt động,

       Cộng 15 - 30 điểm cho các hoạt động chất lượng (do các đơn vị đề nghị và văn phòng đánh giá).

(7): Trừ 5 điểm với mỗi Lịch tuần không nạp,

       Trừ 15 điểm nếu không nạp Báo cáo tình hình đoàn viên,

       Trừ 15 điểm với mỗi hoạt động đăng ký lịch tuần mà không thực hiện (không có lý do chính đáng),

       Trừ 15 điểm với mỗi hoạt động tự chấm điểm mà không thực hiện (VP xác minh).

IV. Nhân hệ số điểm cho các đơn vị theo số lượng Đoàn viên và đặc thù đơn vị

Điểm tổng của các đơn vị được nhân với hệ số theo quy định như sau:

- Các đơn vị có số lượng đoàn viên trên 1000 có hệ số: 1.0

(ĐV SP Tự nhiên, ĐV KT & CN, LCĐ khoa Xây dựng, LCĐ khoa Kinh tế, LCĐ khoa Lịch sử, LCĐ khoa Luật, LCĐ khoa SP Ngoại ngữ, LCĐ khoa Giáo dục)

- Các đơn vị có số lượng đoàn viên từ 500 đến dưới 1000 có hệ số: 1.2

            (ĐV CN Hóa Sinh - Môi trường, LCĐ khoa SP Ngữ Văn, LCĐ khoa Địa lý - QLTN)

- Trường THPT Chuyên và các đơn vị có số lượng đoàn viên từ 200 đến dưới 500 có hệ số: 1.4

(ĐV Nông nghiệp - Tài nguyên)

- Các đơn vị có số lượng đoàn viên dưới 200 có hệ số: 1.6

            (LCĐ khoa GD Thể chất, LCĐ khoa GD Chính trị, LCĐ khoa GD Quốc phòng)

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện hướng dẫn về việc đánh giá thi đua hàng tháng từ tháng 9 năm 2017. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các cơ sở Đoàn nhanh chóng phản hồi với Ban Tổ chức - Thi đua Đoàn trường, để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:

- ĐV/LCĐ;

- Lưu VP Đoàn.          

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

TS. Thiều Đình Phong

 

huong_dan_cham_diem_200917.doc

mau_bbsh_cd.doc