1. Quyết định về việc ban hành Chương trình giáo dục hệ chính quy tiếp cận CDIO

bo_giao_duc_va_dao_tao.pdf

2. Khung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO ngành Kế toán

khung_chuong_trinh_dao_tao_dai_hoc_he.pdf