Biên bản sinh hoạt chi đoàn, Biên bản sinh hoạt lớp phải được đóng thành quyển và nộp lại TLQLSV khoa Kinh tế tại văn phòng khoa Kinh tế chậm nhất là 16h00 ngày 20 hàng tháng.