Mục tiêu chương trình đào tạo tiếp cận CDIO đại học hệ chính quy ngành Kế toán

(Ban hành theo Quyết định số 747 /QĐ-ĐHV ngày 27 /4/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh)

ban_hanh_muc_tieu_dao_tao.pdf